وزیر آموزش و پرورش: برای جبران نیرو برنامه داریم

Iran Newspaper - - News -

محســن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت درباره اینکه مرکز برنامهریزی و منابــع انســانی وزارت آمــوزش و پرورش اعــالم کرده تــا پایان ســال 99 بیــش از 300 هزار معلم بازنشســته خواهنــد شــد، گفــت: در گزارشــی کــه روز یکشــنبه بــه هیــأت وزیران تقدیم کــردم بحث ســاماندهی نیروی انســانی آموزش و پرورش و روند بازنشستگی و نیاز به جایگزینی آن مطرح شــد و یک کارگروه مشــترکی بین ســازمانها­ی اداری و اســتخدامی و برنامــه و بودجه و وزارت آمــوزش و پــرورش تشــکیل شــد کــه وضعیت موجــود را بررســی کننــد و دربــاره اســتاندار­دها بــه توافق برســند تا نیــاز آینده را تعیین کننــد و همچنین برنامهریزی برای تأمین نیرو داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.