جدال پایتخت با نصف جهان

Iran Newspaper - - News - حامد جیرودی خبرنگار

■ کالــدرون: اجــازه ندهند در زمیــن برنده یا بازنده شــویم، میروم گابریــل کالــدرون ســرمربی پرسپولیس، دیروز و در نشست خبری پیش از بازی با ســپاهان گفت: «امیــدوارم تصمیماتی که کمیته انضباطــی میگیرد، عادالنه باشد. من گفتم به این تصمیم که بیرانوند را به خاطر یک حرکت محروم کنند، احترام میگذارم. چون قرار بود تراکتور به خاطر سنگ انداختن و ناسزا یــک بازی بــدون تماشــاچی بازی کنــد امــا بیرانوند محروم شــد ولی تراکتور بخشیده شــد. احمدزاده در دربــی یک هل کوچــک میدهد و محروم میشــود. مرتضی تبریزی، کنعانــیزا­دگان را هل میدهد ولی محروم نمیشــود. عارف غالمی هــم بعد از گرفتن کارتزردداو­رراتشویقمی­کندولیجریم­هنمیشود. بهنظرماینم­عیارهاخیلی­عادالنهنیس­تند.اگرببینم که نمیتوانــم در زمین مبارزه کنم و برنــده یا بازنده شوم،نمیمانمومی­روم.» ■ سرمربی اســتقالل در نشست خبریپیشازب­ازیباذوبآه­ن تأکیــد کــرد کــه او و بازیکنانش بــه خاطــر شکســت برابــر پرسپولیسنا­راحتهستندو­از هوادارانعذ­رخواهیکرد.آندرهآاستر­اماچونیگفت: «بالفاصله ذهنیتمان را از دربی خارج و به مسابقه بعدی فکر کردیم. چون یک مسابقه سخت درپیش داریــم.» او درباره تغییرات تیمــش و بازیکن جدید در خــط حمله هم توضیح داد: «من میدانم که ما در مســابقات قبلی نتایجی گرفتیم که مســتحقش نبودیــم. کمتریــن گلی هم که میتوانســت­یم به ثمر رساندیم. االن پنجره نقل و انتقاالت بسته است و به عنوان یک مربی تنها میتوانم روی بازیکنانم تمرکز کنم. نمیدانم که باشــگاه به تمــام بازیکنانی که در خارج، در دســترس هستند آگاه است یا نه. این یک چیز طبیعی و نرمال اســت که باشــگاه بــه بازیکنان خارج از کشــور هم توجه داشــته باشد اما تمرکز من فقط روی بازیکنان خودم است.» هفته پنجم لیگ برتر که دیروز با انجام4 دیدار آغــاز شــد، امروز با برگزاری 4 مســابقه دیگر به پایان میرســد. دیروز تراکتور بــا گل 3 امتیازی کوینفورچون­هازسدمیزبا­نخودسایپاگ­ذشت. صنعت نفت آبــادان هم با همین نتیجه گل گهــر را پشــت ســر گذاشــت. در حســاسترین بازیهایامر­وز،پرسپولیس-سپاهاندرته­ران و ذوبآهــن- اســتقالل در اصفهان به مصاف هم میروند. تقابلهای جذابی که باعث شده جدال فوتبالی تهران – اصفهان شــکل بگیرد و تیمهــای مطــرح و مدعی پایتخــت و نصف جهانبرابره­مصفآراییکن­ند. ■ پرسپولیس-سپاهان؛الکالسیکوی­27 ســاعت 16:15 ورزشــگاه آزادی تهــران میزبان حســاسترین بــازی ایــن هفتــه ملقــب بــه «الکالســیک­وی وطنــی» اســت. وحید کاظمی قضاوت دیدار پرسپولیس و سپاهان را برعهده دارد. دو تیمــی کــه در فصــل جــاری هــم جزو مدعیــان جــدی قهرمانــی هســتند. شــاگردان کالدرون بعد از پیروزی 0-1 در دربی، وضعیت روحی خوبی دارند و هدفشان کسب 3 امتیاز این بازی خانگی اســت تا تعداد بردهایشان را به عدد 4 برسانند. سرخپوشان در این مسابقه هم سیدجالل حسینی، مدافع و کاپیتان خود را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارند و فرشــاد احمــدزاده هم بــه دلیــل اتفاقــات رخ داده در بازی با اســتقالل تا اطالع ثانوی محروم است. درسمتمقابل،سپاهانیقرا­رداردکهبرخ­الف پرســپولیس هنــوز در این فصــل طعم باخت را نچشــیده اســت. شــاگردان قلعهنویــی پس از 2 بــرد پیاپــی هفتــه اول و دوم، در بازیهــای بعدی به 2 تساوی بدون گل برابر فوالد و نفت مسجدســلیم­ان بســنده کردند و این برای یک تیممدعیچند­انمطلوبنیس­ت. برایهمین

استراماچون­ی:ذهنیتمانرا­ازدربیخارج­کردیم

زردپوشان هم به دنبال کسب 3 امتیاز از جدال آزادی هستند. سپاهان و پرسپولیس 22 بهمن 0531بــرای اولیــن بــار مقابل هــم صفآرایی کردند که با پیروزی 1-2 سرخپوشان همراه شد. دو تیــم تاکنون 71 بــار برابر هم قــرار گرفتهاند کــه 25 بــرد ســهم پرســپولیس و 19 برد ســهم ســپاهان بوده و 27 بازی هم با تساوی به پایان رسیده اســت. آخرین تقابل زردها و قرمزها در مرحله نیمه نهایی جام حذفی فصل گذشــته در اصفهــان شــکل گرفــت کــه پرســپولیس با نتیجه1-0 حریف را پشت سر گذاشت. در تاریخ رویاروییها­ی دو تیم، پرسپولیس 90 و سپاهان 73 گل به ثمر رساندهاند. نکته قابل ذکر اینکه بیــش از 4 ســال از آخریــن بــرد ســپاهان برابــر پرسپولیس میگذرد. این تیم در بازی برگشت لیگ پانزدهم پرســپولیس را 2-4 شکست داد و از آن بــه بعــد 4 بــازی را باختــه و 4 بــازی هم مساوی شده است. ■ علیمنصورمی­زبانآبیها در دیگــر دیدار جــذاب این هفتــه، ذوب آهن

و اســتقالل از ســاعت 1۸:30 در ورزشــگاه فوالدشهر اصفهان مقابل هم قرار میگیرند. بیژنحیدریب­ههمراهمحمد­رضاابوالفض­لی و رحیم شــاهین عهدهدار قضــاوت این دیدار اســت. دو تیم شــروع خوبی در لیگ نوزدهم نداشــتهان­د و دســت نیافتن به بــرد، آنها را در وضعیــت نســبتاً بــدی قــرار داده اســت. تیم علیرضا منصوریان بعد از باخت در هفته اول، 3 مساوی پی در پی داشته است. استقالل هم پس از باخت هفته اول، با دو تساوی به دربی رسید و در دیداری که کیفیت مورد انتظار را از سرخابیها شاهد نبودیم، نتیجه را به حریف دیرینه واگذار کرد تا یکی از بدترین شروعهای آبیهــا در تاریــخ لیــگ برتــر ثبت شــود. حاال آندرهآ اســتراماچ­ونی برای سر و سامان دادن تیمــش چارهای جز شکســت حریف نــدارد و برای به دســت آوردن دل هــواداران پرتعداد تیمــش باید تــا فتح نصــف جهان پیشــروی کند. ایــن در حالی اســت کــه علیمنصور هم در شرایطی مشــابه، رؤیای شکست استقالل را در ســر میپرورانــ­د و چــارهای جز شکســت دادن تیم ســابق و مورد عالقهاش ندارد. چرا کــه ممکن اســت وضعیت خــودش در ذوب آهن بــه خطر بیفتنــد. اســتراماچ­ونی در این مسابقه شیخ دیاباته و علی دشتی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد و علی کریمی هم محروم است. میالد زکیپور هم با صالحدید ســرمربی در لیست اســتقالل برای این دیدار قرار نگرفت. اســتقالل و ذوبآهــن 36 بار در ۸1 دوره گذشــته لیــگ برتــر مقابــل هــم قرار گرفتهاند که آبیپوشان 12 و اصفهانیها 11 بار بــه پیروزی رســیدهاند و 13 بازی هم مســاوی شده است. در مجموع این دیدارها، استقالل 42 گل و ذوبآهن 37 گل به ثمر رسانده اند. ■ اولینتقابل­ماشینوشاهی­ن ماشینســاز­ی و شــاهین شــهرداری بوشهر از ســاعت 1۶:30 در ورزشــگاه بنیان دیزل تبریز با هــم دیــدار میکنند کــه اولیــن تقابل لیگ برتری 2 تیم محسوب میشود. ماشینسازی در حالی میزبان این مسابقه است که پیروزی مقابل اســتقالل در هفته اول برای شــاگردان رسول خطیبی خوش یمن نبود و سبزپوشان تبریــزی پس از آن 3 شکســت پیاپی را تجربه کردند. در ســمت مقابل، شاهین با 3 باخت و یــک تســاوی در انتهــای جــدول قــرار دارد و شاگردان عبداهلل ویسی میخواهند نخستین بــرد فصل جــاری را جشــن بگیرنــد. در دیگر دیــدار، فــوالد خوزســتان و پیــکان از ســاعت 1۸:30 در ورزشــگاه شــهدا فــوالد اهــواز رو در روی هم قرار میگیرند. شاگردان جواد نکونام هفته گذشــته بــا شکســت دادن شــهرخودرو صدرنشین، 5 امتیازی شدند و پیکان هم بعد از مدتها ناکامی 2-6 ماشینسازی را درهم کوبید تا بهترین پیروزی فصل را تا به اینجای کار کســب کنــد. حســین فرکــی کــه در لیــگ سیزدهم با فوالد قهرمان شده، امیدوار است مقابلتیمسا­بقشپیروزید­یگریکسبکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.