حسن معجونی: آدم کاسبکارینی­ستیم

Iran Newspaper - - News -

امام رضا عليه السالم : سخاوتمند از غذاى مردم مى خورد، تا مردم از غذاى او بخورند اما بخيل از غذاى مردم نمى خورد تا آنها نيز از غذاى او نخورند. تحف العقول 446ص - بحاراألنوا­ر(ط-بيروت) ج86، ص253،ح8

88769075 تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 88748800 ‪)021( 1877‬ 88548892-5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.