تنش در مجلس

Iran Newspaper - - News -

ســخنرانى و دیدارهای رئيس جمهوری ایــران در مجمــع عمومى ســازمان ملل و حاشــيه آن از بحثهای دیــروز کاربران بود. بخصوص دیدارهای حسن روحانى بــا رؤســای جمهــور کشــورهای آلمــان، فرانسه و انگليس در حاشيه این اجالس و خندههای رئيس جمهــوری ایران در این دیدارها. در شــبکههای اجتماعــى کاربران زیادی تصاویر و فيلمهای این دیدارها را بازنشــر یا درباره ســخنرانى رئيس جمهوری و محتوای آن گمانه زنى مىکردند. به همين دليل دیروز هشــتگ روحانــى را در بســياری از نوشــتههای کاربــران ایرانى مىدیدیم:

ســاالر احمدی: «ســطح رفتوآمــد رهبــران دنيا بــا روحانى در سازمان ملل نشان دهنده این است که از هر زمان بيشتر به گشایش دیپلماتيکن­زدیکهستيم.توجهکنيدصد­راعظمآلمان­برایاولين بار پس از انقالب با رئيسجمهور ایران دیدار کرده»

محمداميرحس­ينى:«مردانهترین­کشوردرسازم­انملل.حتىپاکستان هــم یــک زن در هيأت دولتــش حضــور دارد»، براتى: «فکرکنــم روحانى، لطيفه زنونابين سرخهای را برای جانسون و مکرون تعریف کرده!»

کامــران خطيبى: «دقت کردید تو تمام عکســایى کــه از دیدارها گرفته شــده فقط روحانى داره ميخنده؟! خب اگه چيزی هست بگو بقيههمبخند­ن»

ســيدمهدی ميرقيصری: «پرمغزترین جمله روحانــى در مورد برجام این جمله بود؛ کاری که برجام با تحریمها کرد، مثل کاری بود که حضرت ابراهيم با بتها کرد.»

محسن: «یعنى یه جوری روحانى با کشورهای اروپایى انگليس و فرانسهوآلم­انمىخندهکه­انگاراصالًهيچبيانيهع­ليهایرانند­ادندو قصد دارند تحریمها رو یکجا و بدون پيش شرط بردارند.»

علــى: «جالبه! خنده روحانى اول نشــانه اعتماد به نفســه! دوم نشانهقدرتا­ست!سومنشانهمه­ربانىاست!چهارمنشانه­نترسيدن ازحریفه!پنجمنشانهع­قبهمحکمه!ششمنشانهخو­شحالىازحضو­ر سران دنيا است! هفتم نشانه دید شاد به دنياست! کدومش بده؟» حمزه: «گير دادن به لبخند روحانى خيلى عجيبه» مریــم طباطبایــى: «یــه عــده معتقدند بعــد از بيانيه ســهجانبه محکوميــت ایــران در خصــوص آرامکــو، روحانى نباید بخنــدد و باید عبــوس و عصبانى باشــد. اتفاقــاً برعکس بایــد بخندد تا آنهــا بدانند تيرشانبهسن­گخورده،چهرهعبوسوع­صبانىدقيقاًآنچيزىاست که براى رسيدن به آن بيانيه صادر مىکنند اما تيرشان به سنگ خورد.»

دیــروز صحــن علنــى مجلس شــورای اســالمى پرتنــش بــود. پــس از آن کــه الیحــه تشــکيل وزارت بازرگانــى در مجلــس مطــرح شــد، پژمانفــر نماینده مشــهد مىخواســت بــه دليل مغایــرت این الیحه بــا اصل 44 قانون اساســى تذکر بدهــد که با واکنش رئيس مجلس على الریجانى مواجه شــد. آنچــه در شــبکههای اجتماعى بســيار مورد توجه قــرار گرفت پاســخ الریجانــى بــه ادعاهــای پژمانفــر بــود. ایــن جملههای الریجانــى توســط کاربــران بارها بازنشــر شــد: «عــادت کردید بــا فریــاد کارهایتــا­ن را جلو ببریــد. یک چيــزی یــاد گرفتهاید؛ دیکتاتــور شــمایيد کــه در کشــور ایــن بســاط را راه انداختهاید. تریبون یک طرفه شــمایيد که همه تریبونها دســتتان اســت. هــر چه خواســتيد به همه مىگویيد کســى هم چيزی به شــما نمىگویــد.» فيلــم ایــن درگيــری و بحث را هم در شــبکههای اجتماعــى زیــاد دیدیم و همــراه با اینهــا کاربرانــى درباره این تنــش اظهارنظــر مىکردنــد. بخشــى از واکنشهــای کاربــران ایرانى به تنش دیروز در مجلس را بخوانيد: احســان حصاری: «ایــن حجــم از عصبانيــت الریجانــى عليــه پژمانفــر بعيــده! حــاال باز چى شــده اهلل اعلم»، ميم: «ببين کار به کجا رســيده الریجانــى دادش دراومــده!»، عليرضــا: «وقتــى الریجانــى بــا بولــدوزر از روی پژمانفــر رد مىشــود.»، احســان بحرانى: «در الریجانــى آنچنــان عصبيتــى دیــدم کــه به خــدا پناه بــردم از اینکه عصبى بشــم.»، داوود: 12« ســال اســت رئيس مجلس اســت و مدعــى اســت تریبون دســت دیگران اســت!»، اســى: «نزدیک انتخابات مجلس چه نطقهای آتشينى مىکنن این نمایندهها.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.