نمایشگاه کتاب استانی کمر کتابفروشیه­ا را میشکند؟

Iran Newspaper - - News - الهام فالح نويسنده

نمایشــگاه کتابهــای اســتانی چنــد ســالی اســت کــه در استانهایمخ­تلفبرگزارم­یشودودرکنا­رمحاسنیکها­ین نمایشگاهها میتواند در ذات خود داشته باشد اما و اگرهایی نيزداردکهم­مکناسترسال­تدسترسیبهک­تاببرایتما­م اقشارجامعه­رادچارچالش­کند.

نزدیــک به 15 ســال پيــش که تنها یک خواننده حرفــهای دور از مرکز بــودم، تمــام ســال چشــم انتظــار نمایشگاهکت­اباستانىمى­ماندمتا بتوانم کتابهایى را که در طول یک سالفهرستکر­دهبودم،تهيهکنم. آن زمان اگر کســى به من مىگفت نمایشگاه کتاب استانى لغو خواهد شد، مســلماً به دردی عظما مبتال مىشــدم. با اینکه بخش عمده نمایشــگاه­های استانى در اختيار ناشــران گمنام، ناشــران غيرتهرانى و ناشــرانى بود و هســت کــه ید طوالیى در بازنشــر کتابها بــا ترجمههای ضعيــف و کيفيــت چــاپ پایيــن و تخفيفــات عجيــب که مصداقبارزک­تابسازیهست­ند،بازهمبودنش­بسىبهحال شهرســتان دور از مرکزی که من بودم توفير داشــت. اکنون 15 سال گذشته، همه کتابخوانها در گوشىهای هوشمند خوداپليکيش­نهایمتعددی­برایدانلود­نسخالکترون­يکى و صوتى نایابترین کتابها را دارند. گذشــته از آن اکثریت قریــب به اتفاق ناشــران و کتابفروشــ­ىهای بــزرگ مجهز به ســامانه فروش اینترنتى در وبسایتهای خود هستند و اغلب به مناســبتها­ی گوناگون تخفيفات خوبى هم ارائه مىکنند. بنابر آخرین آمار ارائه شــده از ســوی جناب آقای قادر آشــنا مدیرعامل مؤسسه فرهنگى نمایشــگاه­ها که از زیرمجموعهه­ایوزارتفره­نگوارشاداس­المىوعهدهد­ار برگــزاری نمایشــگاه­های فرهنگى و مخصوص نمایشــگاه کتــاب در خــارج از ایــران، تهران و استانهاســ­ت، ســال 97 بالغبرچهار­ميلياردودو­یستميليونت­ومانصرفبرپ­ایى نمایشگاهها­یکتاباستان­ىشدهاست.ایشانوعدهد­ادهاند کــه رقم امســال به دو ميليارد و ۰۰۸ ميليون تومان کاســته خواهد شد؛ که کماکان در مواجهه با وضع اقتصادی کشور، بحران نبود و گرانى کاغذ، کاسته شدن قدرت خرید کتاب، کاهــش بنهــای نمایشــگاه­ى ...و رقم کمى نيســت. حال سؤال اینجاست که آیا نمایشگاه کتاب استانى جز شکستن کمرکتابفرو­شىهاکهمسلم­اًاوضاعشاناز­کتابفروشىه­ای کالن چند طبقه تهران خيلى خيلى بدتر است و هدر دادن بودجه دولت و نزول ســودهای کالن به جيب کتابســازا­ن و ناشــران گمنام و کپىکار، کارایى دیگری دارد؟ البته اعالم شــده امسال کتابفروشــ­ان هم مىتوانند در نمایشگاهها­ی استانى غرفه داشته باشند. آیا این حضور در مقابل حضور ناشران با توجه به تخفيف و امتيازاتى که یک ناشر قادر به اعطای آن به خریدار است، اساساً رقابت سالمى محسوب مىشــود؟ بهتر نيســت بــه جای صــرف هزینههــای کالن جهــت ریختــن آب به جوی ســنتهای کهنــه و نخنمایى کــه با تجــارت جهان امروز هيچ ســنخيتى نــدارد، این پول برای احيای حيات رو به زوال ناشران و مطبوعات مصرف مىشد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.