راهتعاملوم­ذاکرهباهیچ­کشوریبهغیر­ازامریکاور­ژیمصهیونیس­تیبستهنیست

رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری:

Iran Newspaper - - News -

حضرت آیتاهلل خامنــهای رهبر معظم انقالب اســالمی صبح پنجشنبه در دیدار منتخبان ملت در مجلس خبرگان ضمن ارائــه تحلیــل جامــع از شــرایط کشــور و گسترششعاره­اواقتداران­قالبیوسیاس­ی نظــام جمهوری اســالمی و امتــداد آن در منطقــه، بهرهگیــری از درسهــای دوران دفــاع مقدس و تعمیــق آن را در جامعه بســیار ضــروری و مهــم خواندنــد و تأکید کردند: الزمه و اســاس اســتمرار پیشرفت کشــور، «تــوکل بــر خــدا»، «ایســتادگی و مقاومت»، «امید به آینــده»، «اعتماد به جوانان بویژه جوانــان انقالبی»، «وحدت و انســجام آحاد مردم بخصوص در میان نیروهــای انقــالب»، «حمایــت واقعــی از تولیــد داخلــی» و «قطــع امیــد کامل از بیگانگان»است.

به گــزارش پایــگاه اطالعرســا­نی دفتر رهبر معظم انقالب، ایشان در ابتدای این دیدار با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با اشاره به درسهای این دوران درخشان و لــزوم گســترش و تعمیق ایــن درسها در جامعــه افزودنــد: تــوکل امــام(ره) بــه خداونــد متعال در زمان آغــاز جنگ و در طول هشــت ســال دفاع مقدس، بهرغم همه مشــکالت و کمبودها و فشارها، یک موضوع شــگفتآور بود که باید این توکل امــروز نیز در همه عرصهها وجود داشــته باشــد. حضرت آیتاهلل خامنهای گفتند: برخــی اوقــات بــه دلیل برخی مشــکالت در جامعــه، برخــی بــزرگان و محترمیــن دچار دســتپاچگی میشــوند در حالی که باید بــه خدا تــوکل و با تالش آن مشــکل را برطــرف کــرد. رهبــر انقالب اســالمی با اشــاره به الطاف الهی در ۰4 ســال گذشته و عبور نظام اسالمی از گردنههای سخت خاطرنشــان کردند: عزت و اقتدار و اعتبار مــادی و معنــوی کشــور در دنیــا و خیــل عظیــم جوانــان انقالبــی آمــاده بــه کار و پیشــرفتها و جهشهای کشور غیرقابل مقایسه با ابتدای پیروزی انقالب اسالمی اســت و همــه ایــن موفقیتهــا، مرهــون لطف و عنایت الهی است، بنابراین توکل بــه خــدا هیــچ گاه نبایــد فرامــوش شــود. حضرت آیتاهلل خامنهای «امید به آینده و اعتمــاد به جوانان» را از دیگر درسهای دوران دفاع مقدس برشــمردند و گفتند: بایــد جوانان را وارد میــدان کرد و از نیروی آنان غفلت نکرد، البته بهکارگیری جوانان بــه معنــای از صحنــه خــارج شــدن افراد غیرجوان نیست زیرا هر فردی به تناسب تجربه و عملکرد خود جایگاهی دارد.

رهبــر انقــالب اســالمی بــا تأکیــد بــر اینکــه غفلــت از نیــروی جــوان اشــتباه اســت و نیروهــای جــوان بایــد بــه کمــک نیروهای غیرجوان بیاینــد، گفتند: یکی از شــاخصهای مهم دوران دفاع مقدس، حضــور جوانان در مناصــب فرماندهی و در بدنه عظیم بسیج و سپاه و ارتش بود و امروز نیز باید این فرصت را مغتنم شمرد و از جوانان در ردههای مدیریتی باال و بویژه میانــی اســتفاده کــرد. حضــرت آیــتاهلل خامنــهای «عــزم و اراده ملــی» را درس دیگر دفاع مقدس دانستند و تأکید کردند: دشمن تالش زیادی را برای سست کردن عزم و اراده مردم و ناامید کردن آنان بهکار بســته است که باید در مقابل، عزم و اراده ملی تقویت شود و این مهم نیز، با دستور امکانپذیر نیســت بلکه با اســتدالله­ای صحیــح و با حضور بموقــع صاحبان فکر در میــان مــردم محقق میشــود. ایشــان با تأکید بر اینکه اســاس همه امور کشور و الزمــه موفقیــت در عرصههــای مختلف «ایســتادگی و مقاومت» اســت، افزودند: برخــی امــور نیازمنــد ایســتادگی طوالنــی مــدت اســت، بنابراین نباید از گســتردگی جبهــه دشــمنان و قلدریها ترســید بلکه بایــد هماننــد دوران دفــاع مقــدس، بــا مقاومــت و ایســتادگی، ثابت کــرد که «ما میتوانیم». رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تالش دشمن برای تأثیرگذاری بر فهم و ادراک تصمیمســاز­ان، تصمیم گیران و آحاد مردم بهمنظور القای «نمیتوانید» و «نمیشــود» گفتنــد: برخــالف تــالش دشمن برای منحرف کردن فهم و اِدراک مردم و مســئوالن از واقعیتهای کشــور و تعریــف منافــع و مصالح ملی براســاس اهــداف خــود، ظرفیتهــا و تواناییهــ­ای کشــور به گونهای اســت که همــه گرههای اقتصادی و مشــکالت معیشــتی با تدبیر و با پیگیری و مشــورت درست، قابل حل شدنهستند. ■ صفآرایی دشــمنان نشــان از حقانیت ماست

حضرت آیت اهلل خامنهای به سخنان اخیــر رئیــس جمهــوری امریــکا مبنی بر اینکه اگر ایران خواستههای امریکا را انجام دهد وضع مردم بهتر خواهد شــد، اشــاره کردنــد و افزودنــد: مقامات و رســانههای امریکایــی و اروپایــی بهصورت مســتمر با تکرار چنین مطالبی در تالش برای القای این موضوع هستند که «شما نمی توانید» امــا مردم ایران به این تبلیغات و القائات توجهی نمیکنند. ایشــان گفتنــد: یکی از نــکات دیگری که تالش میشــود اذهان و اِدراک مــردم و مســئوالن را از آن منحرف کننــد، موضــوع پایبنــدی بــه شــعارهای انقالب اســت و اخیراً نیــز برخی مقامات اروپایــی گفتــه بودند که ایران باید دســت از شــعارهای انقالبی بردارد. رهبر انقالب اسالمی علت بیان و القای چنین مطالبی را تــرس و واهمــه امریــکا و اروپاییهــ­ا از شــعارهای انقالب و راه سومی که انقالب اســالمی به وجود آورده اســت، دانســتند و تأکید کردند: عالج مســائل و مشــکالت کشــور پافشــاری بر شــعارها و راه انقالبی است.

حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به جنگ احزاب و آیات مربوط به این جنگ، صــف آرایی دشــمنان و شــیاطین اعم از امریکا و اروپای خبیث را نشانه حقانیت و قدرت نظام جمهوری اسالمی دانستند و گفتند: کشور عالوه بر حرکت رو به جلو، در مواردی جهش نیز داشــته است و دشمن از ایــن موضــوع ناراحــت و نگران اســت و علــت اصلــی تحریمها هم جلوگیــری از این جهشها اســت اما بــه لطف خداوند در آینــده نــه چنــدان دور، در زمینههــای مختلفشاهدج­هشهاییخواه­یمبود. ■ راهتعاملوم­ذاکرهبهغیر­ازامریکاور­ژیم صهیونیستیب­ستهنیست

ایشــان در ادامه سخنان خود مطالبی را در خصــوص اروپــا بیــان کردنــد. رهبــر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه راه تعامل و مذاکره با هیچ کشوری به غیر از امریکا و رژیم صهیونیستی بسته نیست، افزودند: امــا بــه هیچ وجــه نباید به کشــورهایی که پرچــم دشــمنی بــا نظــام اســالمی را در دســت گرفتهانــد و در رأس آنهــا امریــکا و ایــن چنــد کشــور اروپایــی، اعتماد شــود زیــرا آنها صریحــاً با ملت ایران دشــمنی میکننــد. حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا تأکیــد بــر اینکــه انگیزههــا­ی دشــمنی اروپاییهــ­ا بــا جمهــوری اســالمی تفاوت اصولــی با دشــمنی امریکا نــدارد، گفتند: اروپاییهــ­ا در ظاهــر بــه عنــوان میانجــی وارد میشــوند و حرفهــای طوالنــی هم میزننــد اما همه آنها پوچ اســت. ایشــان بــا اشــاره بــه عملکــرد اروپاییهــ­ا بعــد از توافق هستهای و عمل نکردن به وعدهها و همچنیــن نحــوه عملکــرد اروپــا بعد از خــروج امریکا از برجــام و اعمال ظالمانه تحریمهــای ثانویه افزودنــد: اروپاییها به رغم وعدههای خود، عمالً به تحریمهای امریکا پایبند ماندند و هیچ اقدامی انجام ندادند و از این پس هم بعید اســت کاری بــرای جمهــوری اســالمی انجــام دهنــد، بنابرایــن بایــد بــه کلــی از اروپاییها قطع امیدکرد.رهبرانقالب­اسالمیخاطر­نشان کردند: رفت و آمد و بستن قرارداد اشکالی ندارد اما مطلقاً نباید به آنها امید داشــت و اعتماد کرد. حضرت آیتاهلل خامنهای بــا اشــاره بــه عمــل نکــردن اروپاییها به تعهــدات یازدهگانه خــود افزودند: همان افرادی که مذاکره کردند، اکنون میگویند اروپاییهــ­ا به هیچیــک از تعهــدات خود عمل نکردهانــد و این موضوع، قویترین دلیــل بر این اســت که در هیچ مســألهای نبایــد به آنها اعتمــاد کرد. ایشــان جریان امــور را بهرغــم همــه این دشــمنیها، به نفــع جمهوری اســالمی ارزیابــی کردند و گفتند: امروز نظام اسالمی نه تنها قویتر از ۰4 سال پیش است بلکه از ۰1 سال پیش نیز قویتر شــده و اقتدار انقالبی و سیاسی آن در منطقه گســترش یافته و ریشههای انقالب عمیقتر شده است.

رهبــر انقــالب اســالمی بــا اشــاره بــه پیشرفتهاین­ظاماسالمید­رعرصههای گوناگون خاطرنشــان کردند: البته وظایف سنگینی برعهده همه است زیرا مشکالت مختلفــی در عرصههــای فرهنگــی و اقتصادی وجود دارد و دشمن نیز بشدت در زمینــه نفــوذ و اقدامات فرهنگی فعال

اســت، اما اگر مســئوالن مالک کار خود را عدم اعتماد به دشــمن قرار دهند، قطعاً میتوان در مقابل توطئهها ایســتاد و آنها را خنثی کرد.

حضــرت آیتاهلل خامنــه ای در ادامه به ارزیابی وضعیت اجتماعی، سیاســی و اقتصادی امریکا و اروپا پرداختند و گفتند: امریــکا که دشــمن اصلی ما اســت، امروز منفورترین دولت در دنیا است و اروپاییها نیز خودشان در حال اعتراف به ضعفها و افول قدرتشــان هســتند. ایشــان با اشاره به ســخنان یکی از ســران اروپــا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزودند: این مقام اروپایی صراحتاً و با استدالل به افول تمــدن غــرب اذعان کرد، البتــه در همین شرایط ضعف نیز خوی استکباری خود را فراموش نمیکنند. رهبر انقالب اسالمی به آمارهای مراکز بینالمللی درخصوص بدهیهــای کشــورهای معــروف اروپایــی اشاره کردند و گفتند: مشکالت اقتصادی این کشــورها جــدی اســت و گرفتاریهای سیاســی انگلیس و فرانســه نیز در مقابل چشم همگان اســت، بنابراین باید از این موقعیتاستف­ادهکرد. ■ توصیههایــ­ی برای تــداوم راه پــر افتخار انقالب

حضــرت آیــت اهلل خامنــهای در جمع بنــدی ســخنان خود، چنــد وظیفه مهــم را برای تداوم راه پــر افتخار انقالب و غلبــه بــر دشــمنیها مــورد تأکیــد قرار دادنــد. «اعتمــاد و اطمینــان بــه وعــده الهــی» اولین نکتهای بود که رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره کردند و گفتند: هدف ما تحقق دین خدا و پیاده شدن شریعت الهــی در جامعه اســت، بنابراین خداوند طبــق وعده خود مــا را یــاری خواهد کرد، همچنــان کــه تاکنــون نیــز بــه ایــن وعده عمــل کــرده و بــا وجــود انبوه مشــکالت، جمهوری اســالمی در قله عزت قرار دارد و مایه افتخار و مباهات برای اسالم است. ایشان همگان بویژه مسئوالن و مدیران را به «تقــوا، صداقت و کار جهادی» توصیه کردنــد و بــا اشــاره بــه وظیفه مهــم دیگر یعنی «مبــارزه جدی با فســاد» افزودند: البته در مبارزه با فســاد، پیشــگیری مقدم

بــر درمان اســت، یعنــی بایــد زمینههای فســاد را از بیــن بــرد، ضمن آنکــه مبارزه با فســاد مخصوص قــوه قضائیه نیســت و همــه قوای کشــور بایــد در این خصوص احســاس مســئولیت کننــد. حضــرت آیــت اهلل خامنــهای برخــی از واگذاریها را نمونههایــ­ی از کارهــای نســنجیده یــا فســادآلود دانســتند و گفتند: در حالیکه از یــک طرف عــدهای از جوانان در تالش پرانگیزه برای رونق تولید در کشــورند، در طــرف دیگر برخی خرابکاریها­ی ناشــی از فســاد، تولیــد را نابــود میکنــد که نباید اجازه داد این موارد و مشــکالتی همچون قضایــای کارخانهها در اراک و خوزســتان شــکل بگیــرد. رهبــر انقــالب اســالمی، «کمک بــه تولیــد» را وظیفه مســئوالن و کلید حل مسائل کشور دانستند و افزودند: اگر تولید رونق بگیرد، بسیاری از مشکالت کشــور از جمله ســقوط ارزش پــول ملی، تــورم و قــدرت خریــد مردم حــل خواهد شــد، البته باید جلوی واردات بیرویه نیز گرفته شــود. «تقویت نیروهــای وفادار به انقــالب» توصیه دیگر حضــرت آیتاهلل خامنهای بود.

ایشــان نگاه نظام اســالمی بــه حقوق عمومــی آحــاد مــردم فــارغ از مذهــب و طایفــه آنان را یکســان خواندنــد و گفتند: فــارغ از اینکــه یــک فــرد مســلمان اســت یــا غیرمســلما­ن، و یــا بــه نظــام اســالمی وفادار اســت یا نیست، حقوق عمومی آن بایــد محفوظ باشــد، مثــالً نباید در کشــور ناامنی وجود داشــته باشــد، و بایــد آزادی و نــگاه عادالنه بــرای همه مردم یکســان باشــد. رهبــر انقالب اســالمی بــا تأکید بر اینکــه در کنــار ایــن موضــوع، «حمایت از نیروهــای وفــادار بــه انقــالب و معتقد به اســتقالل کشــور» ضــروری اســت و نبایــد با برچســبهای­ی همچون تنــد و افراطی این نیروهــای پر انگیــزه را از میدان خارج کرد، افزودنــد: نیروهای مؤمــن و انقالبی کــه مجموعــه عظیمــی از مــردم را در برمیگیرنــ­د، باید در همه جــا و در مقابل تعرضها حمایت شــوند و امکان حضور آنهــا در مراکز حســاس فراهم شــود، چرا که آنها همان کسانی هستند که در قضیه

۹ دی ۸۸ و یــا در قضایــای ســال ۶۹ بــا آن حرکــت عظیــم وارد میــدان شــدند و دشمنان را ناکام گذاشتند.

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای توصیــه مکــرر خــود بــه مســئوالن درخصــوص استفاده از نیروهای انقالبی را یادآور شدند و گفتنــد: بنده به رؤســای جمهور در چند دوره گفتــهام که برای پیشــرفت کارتان از نیروهای وفادار به انقالب اســتفاده کنید، زیرا آنها هســتند که در هنــگام خطر برای کمک به نظام، به صحنه میآیند. ایشان اتحــاد مــردم بــا یکدیگــر را مــورد تأکیــد قــرار دادنــد و افزودنــد: اتحــاد نیروهــای انقــالب نیز بســیار مهم اســت و اختالف ســالیق افراد با یکدیگر نباید به مخالفت و معارضــه منجــر شــود. رهبــر انقــالب اســالمی در پایــان با انتقــاد از برخی افراد که در ســخنان خود و یا در فضای مجازی مــردم را مأیــوس میکنند، گفتنــد: پرهیز از ناامیــد کــردن مــردم از مهمترین کارها است، چون اگر امید نباشد هیچ کار بزرگی انجام نمیشــود، البته امیــد به آینده یک امید کاذب نیست، بلکه آینده کشور واقعاً روشن و امیدوارکنن­ده است. ■ گزارشخبرگا­نبهرهبری

پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، آیــتاهلل جنتــی رئیس مجلــس خبرگان گزارشــی از فعالیتهــا­ی کارگروههــ­ای هیأتهای اندیشــهور­ز ایــن مجلس بیان کــرد. همچنین آیــتاهلل موحدیکرمان­ی نایــب رئیس مجلس خبرگان گزارشــی از مهمترین نــکات و دغدغههــای اعضای خبــرگان کــه در نطقهــای اجــالس بیان شــده بــود، ارائه کــرد و گفــت: نمایندگان مجلــس خبــرگان بــر «امیدآفرینـ­ـی»، «استکبارســ­تیزی و نفــی هرگونــه مذاکره بــا امریــکا»، «هدایــت نقدینگی انباشــته در کشــور به ســمت تولیــد»، «حمایت از قــوه قضائیه در مبارزه با فســاد»، «اجرای کامل قوانین مربوط به حجاب و عفاف»، «اصــالح اشــکاالت ســاختاری در نظــام مالیاتی، نظام بانکی و خصوصیسازی» و «دقت شورای نگهبان در احراز صالحیت نامزدهــای انتخابــات مجلــس» تأکیــد کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.