نخست وزیر هند: ایران خانه دوم من است

Iran Newspaper - - News -

رئیس جمهــوری در ادامه دیدارهای خود با سران جهان، در واپسین ساعات حضور خود در نیویورک، در محل اقامت خود با نخست وزیــر هنــد، رؤســای جمهــوری عــراق و ایرلند و نخســت وزیر اوگانــدا، دیــدار و گفتوگو کرد. به گزارش پایگاه اطالعرســا­نی ریاســت جمهوری، حجتاالسالم حســن روحانی در دیدار با «نارندرا مودی» نخســت وزیر هند با اشــاره به تالش دو کشور برای فائق آمدن بر مشکالت اخیر در برخی زمینههای تبادالت بانکی و همکاریهای انرژی، از سرمایهگذار­ی مناسب هند در توسعه فاز اول بندر چابهار قدردانی کرد و افزود: امروزه هر سه کشور ایران، هند و افغانستان از مزایای این پروژه مهم بهرهمند هســتند و نســلهای آینده منطقــه نیز نتیجه این همــکاری را خواهند دید. روحانی در بخش دیگری از سخنان خود از آقای مــودی خواســت در موضوع کشــمیر رویکردی اتخاذ شــود که مشکالت مردم این منطقه حل شود. نارندرا مودی نیز با بیان اینکه ایران را خانه دوم خود میداند، گفت: مالقات من با رهبر معظم انقالب بسیار خوب و سازنده بود و برخورد ایشان چنان با من دوســتانه بود که احســاس کردم در خانه خودم هســتم. نخست وزیر هند با تأکید بر اینکه کشورش همواره از حق ایران برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای حمایت کرده است، گفــت که هنــد صرفاً تحریمهای ســازمان ملل را به رســمیت میشناســد و هر کاری که بتواند برای ایران به عنوان یک کشور دوست انجام دهد، از آن دریغ نخواهد کرد.

در خاتمه این دیدار آقای روحانی از نخست وزیر هند برای دیدار مجدد از ایران دعوت کرد که آقای مودی ضمن استقبال از آن گفت در موقع مناسب این سفر انجام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.