ظریف طرح ائتالف امید را در شورای امنیت تشریح کرد

Iran Newspaper - - News -

وزیــر امــور خارجــه کشــورمان با ســخنرانی در جلســه شــورای امنیت ســازمان ملل متحد که به ریاســت وزیر خارجه روســیه در حاشــیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل شده، به تشــریح طرح جدید ایران موســوم به ائتالف امید پرداخت. به گزارش ایرنا، «محمدجواد ظریف» به بیان و تشریح طرح جدید رئیس جمهوری کشورمان درخصــوص خلیــج فــارس و تنگــه هرمــز پرداخــت و جزئیــات آن را بــه طــور تفصیلی برای ســایر اعضای شــورای امنیــت توضیح داد. او در حســاب توئیتر خــود مواردی که طــرح «ابتکار صلح هرمز» دربر میگیرد را شــامل گفتوگو، اعتمادســا­زی، آزادی دریانــورد­ی، امنیت انــرژی، عدم تجــاوز و عدم مداخله دانست و از«همه» دولتهای منطقه دعوت کرد تا به این ابتکار بپیوندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.