خطیب نمازجمعه تهران: جنگ04 سال هم طول میکشیدملتم­قاومتمیکرد­ند

Iran Newspaper - - News -

حجتاالسالم کاظم صدیقی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته در دانشگاه تهران گفت: جوانان و ملت ما اگر جنگ ۰۴ سال هم طول میکشید زیر پرچم امــام (ره) اســتقامت و مقاومــت میکردند و دســت از جنگ کــه طوالنیترین جنگ نابرابر در تاریخ جهان بود، بر نمیداشتند. به گزارش ایرنا، امام جمعه موقــت تهــران به انســجام و وحدت در زمــان دفاع مقدس اشــاره کرد و گفت: ســربازان مــا در خطشــکنی و نیایش مســابقه میدادند چرا کــه همگی متعبد و والیتمدار بودند و صالبت و بیباکی داشــتند. صدیقی به هشــت ســال دفاع مقدس اشــاره کرد و افزود: حدود ۰4 ســال پیش و در شــرایطی که مملکت زیر پرچم ولی فقیه قرار داشت همه دنیای شرق و غرب و قدرتهای اتمی و همه قارونهای منطقه با ابزار صنعتی، سیاســی، اطالعاتــی و تجهیزات نظامی که همــه دنیا نیروهای خود را روی هم گذاشــته بودند به کشــور مــا که تازه انقالب کــرده و ارتــش بــه هــم ریخته بــود و ســالحهای آن به غــارت رفته بــود، حمله کردنــد. وی گفــت: در زمانی که ســپاه پاســداران هم هیچ ســابقه و تجربهای از جنگ نداشــت و وضعیت اقتصادی کشــور در بدترین شرایط بود، هشت سال دفــاع کردیم، یک ســال جنگ میتواند یک کشــور را نابود و ورشکســته کند به خاک سیاه بنشاند و به تسلیم وادار کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.