آزادی شهروند ایرانی از زندان امریکا

Iran Newspaper - - News -

خبر اول اینکه،امریکا یک شــهروند ایرانیتبار را پس از 27 ماه حبــس، آزاد کرد و به ایران بازگرداند. به گزارش ایسنا به نقل از ایندیپندنت، نگار قدسکنی شهروند ایرانی کــه از ســال ۶۹۳۱ بــه اتهــام دور زدن تحریمهــای امریــکا علیه ایران در اســترالیا بازداشــت شــده بود، با رأی دادگاه مینیاپولیس مبنی بر 27 ماه حبس، آزاد و به ایران بازگردانده شده است. نگار قدس کنی به اتهام انتقال فناوریهای مربوط به پهنای باند بیسیم به ایران و نقض تحریمهای امریکا توســط دولت اســترالیا بازداشــت و برای تکمیل تحقیقــات به امریــکا تحویل داده شــده بــود. مقامات کشــورمان نیز ضمن بیاساس خواندن این اتهامها، خواستار آزادی وی شده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.