بهره مناسب از یک تریبون جهانی

Iran Newspaper - - News - محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت

در نگاهی واقع بینانه نسبت به عملکرد هیأت ایران در ســفر به نیویــورک میتوان گفت که ایــن هیأت مواضع جمهوری اســالمی ایــران را آشــکارا به گــوش جهانیان رساند و حسن نیت ایران برای پایان دادن به تنشها در منطقه را اعالم کرد. طــرح «صلح هرمز» که از ســوی آقــای روحانی مطرح شــد اگرچــه ممکــن اســت جامــع و مانــع نباشــد چون تشــریح جزئیات آن به آقای ظریف موکول شده اما میتواند مبنایی باشد بــرای چارهاندیشـ­ـی جدی در جهت ســاماندهی به اوضاع آشــفته منطقه خاورمیانــ­ه که در آتــش درگیریها، ســوء تفاهمها و مداخالت کشــورهای فرا منطقهای میســوزد و ظرفیتهای کشورهای همسایه به جای تقویت همکاریهــا و نفع رســاندن به ملتهــا، در جهت دیگری میــل پیدا کرده است. دیدارهای متنوع و فشــرده ســران کشــورها و بخصوص اروپاییها با رئیس جمهــوری کشــورمان حکایتگــر این نکتــه بود کــه تالشهای امریــکا برای نشــان دادن انــزوای ایــران راه به جایی نبرده اســت. به هــر روی نفس این دیدارهــا بیانگــر جایــگاه و نقشآفرینــ­ی قابــل توجــه ایــران در مناســبات منطقهای و حتی جهانی اســت. آقای روحانی همچنین در گفتوگوهایی که با رســانههای مختلف از جمله امریکایی داشــت و از جمله دیداری که با نخبگان و اندیشمندان امریکایی داشت، توانست منطق و موضع بحق ایران را رو در رو و بدون واسطه با آنها در میان بگذارد که در حقیقت ارتباط با افکار عمومی امریکاییها هم بود. نکته قابل تأمل دیگر موضع منطقی و مقتدرانه رئیس جمهوری درباره اتهامات امریکاییها و سه کشور اروپایی درباره حمله به تأسیسات نفتی عربستان بود. حساب امریکاییها که مشخص است اما اروپاییها که تعهدات خود را در برابــر ایران انجام ندادهاند حق ندارند این گونه بدون ســند و مدرک علیه تهــران موضــع بگیرند. آنها کــه مدعی هســتند برترین تکنولوژیهـ­ـا را در اختیار دارند، شایســته نیســت اتهاماتی را بدون سند وارد کنند. امروز افکار عمومــی جهان چنین اتهامات واهــی را نمیپذیرند درحالی که بزرگترین جنایات تاریخ بشــری در یمن با تجهیزات و تسلیحات اروپایی و امریکایی توسط سعودیها و اماراتیها صورت میگیرد. پاســخهای روحانــی بــه ایــن اتهام زنیهــا و به رخ کشــیدن بی پایــه بودن ادعاهــای آنها هم در خور توجه اســت آن هم در محلــی که جهان اخبار و تحوالت آن را رصد میکند. در مجموع فارغ از برخی حواشی، سفر آقای روحانی از این جهت که از یک تریبون جهانی برای اعالم مواضع جمهوری اسالمی ایران بهترین بهره را برد قابل دفاع است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.