استقبال مردمی از روحانی در فرودگاه

Iran Newspaper - - News -

رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری عصــر دیــروز بــا حضــور در جمــع گروهــی از مــردم کــه بــرای اســتقبال و خوشــامدگو­یی به رئیس جمهــوری در فرودگاه مهرآباد گردهم آمده بودند، تأکید کــرد که این محبتهــای مردم، انگیــزه دولتمردان برای خدمت بیــش از پیش به مردم را دوچندان میکند. به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری، محمود واعظی خطاب به جمعیت که شــعار میدادند «سفیر صلح اسالم، خوش آمدی به ایــران»، گفت: رئیس جمهوری قدردان محبتها و صبر و بردباری ملت بزرگ ایران اســت. جمعیت حاضر در فرودگاه مهرآباد با حمل دستنوشتهها­یی از اینکه رئیس جمهوری موفق شــده اســت حرف و پیــام حقانیت مردم ایــران را به گوش جهانیان برســاند، تشــکر کرده بودند. حزب اعتدال و توســعه در بیانیهای، مواضع اصولی حسن روحانی در سازمان ملل را تداوم دیپلماسی خردمندانه دولت تدبیر و امید طی ۶ سال اخیر در صیانت از منافع ملی دانست و تأکید کرد: مواضع اصولی و مقتدرانه حسن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران در نیویورک، نقطه عطفی در تاریــخ دیپلماســی ایران به شــمار مــیرود و بار دیگر نشــان داد که ملــت آزاده و ســرافراز ایران، بر پایه ســه اصل عزت، حکمت و مصلحت، همواره منادی صلح و گفت و گو بوده و خواهد بود، اما هرگز تسلیم زورگویی و خباثت دشمنان نمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.