۴۱هزار مراجعه در اعتراض به قطع یارانه

Iran Newspaper - - News -

سخنگوی ستاد تبصره ۴۱ بودجه با اشاره به مراجعه کمتر از ۴۱ هزار سرپرست خانوار به دفاتر پیشخوان برای اعتراض به قطع یارانه، از صرفهجویی۸ هزار میلیاردی، درصورت قطع یارانه پردرآمدها خبر داد. حســین میرزایی در گفتوگو با مهر، درباره فرآیند قطع یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد، اظهار داشــت: در گام نخست، فهرســت حدود 00۲ هزار خانوار پر درآمد از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای قطع یارانه نقدی به سازمان هدفمندی اعالم و تا روز۱3 شهریور، برای سرپرستان این خانوارها پیامک ارسال شد. وی ادامه داد: از حدود 00۲ هزار سرپرست خانوار شناسایی شده برای قطع یارانه نقدی، هیچ شماره تلفن تماســی از 0۴۱۲ سرپرست خانوار در سیستم ثبت نشــده بود؛ اما برای برخی از اعضای این خانوادهها، تا۴ پیامک ارسال کردیم تا مطمئن شویم اطالعرسانی مکفی صورت گرفته است. وی افزود: البته یارانه شهریورماه ۲700 سرپرستان خانوار بهدلیل اختاللدرحس­اببانکیآنه­ادرسازمانه­دفمندییارا­نهها،بهحسابآنها­واریزنشده بود؛ این در حالی است که یارانه این خانوارها قطع نشده است و با پیگیریهای صورت گرفته،بالفاصلهبا­هماهنگیساز­مانهدفمندی­باارسالپیا­مکبهآنها،اعالمشدکه برایرفعمشک­لبهبانکمرا­جعهکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.