بازنشستگان به پاداش رسیدند

Iran Newspaper - - News - افزایش اعتبار هزینه عمومی دستگاههای اجرایی ملی بابت پرداخت و تسویه مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا پایان سال7931 2294814 53524889

گــروهاقتص­ادی/اســم کوچکش حســین اســت و در آســتانه ۱5 ســالگی. تــا ســال گذشته دبیر یکی از دبیرستانها­ی تهران بــوده و حاال، بازنشســته اســت. حســین، میگویــد «چنــد ماهــی منتظــر پــاداش بازنشســتگ­یاش بــوده تــا بــه یــک زخم زندگــی اش بزنــد. اکنــون قرار اســت این پــول را بگیــرد و چالــه چولههــای زندگی اش را پر کند.» داســتان حســین، داستان زندگی ایــن روزهای خیلی از فرهنگیان و دانشگاهیان کشــور است که بعد از ماهها انتظار،سرانجامپاد­اشبازنشستگ­یخود را میگیرند. از امروز پاداش بازنشستگی تا سال 97 تمام فرهنگیان و دانشگاهیان پرداخت و تســویه میشود که خبر خوبی بــرای این گروه از اقشــار فرهنگی جامعه است. قول آن را محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش داده است. ■ از تخصیصها تا پرداختها

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه نیز در ایــن بــاره میگویــد: «این هفتــه برای تسویه پاداش بازنشستگی فرهنگیان ۲۲ هزار و ۵۲۴ میلیــارد ریال (معادل ۲ هزار و ۲4۲ میلیــارد و 500 میلیــون تومــان) و بــرای دانشــگاهی­ان ۵۸7 میلیاردریـ­ـال (معــادل ۸7 میلیــارد و 500 میلیــون تومــان) پرداخــت شــد.» محمــد باقــر نوبخــت ایــن موضــوع را روز جمعــه در حســاب شــخصی خود در توئیتر نوشت و تصاویــری از جدولهــای تخصیــص، پرداخــت و تســویه پاداش بازنشســتگ­ی فرهنگیــان، دانشــگاهی­ان، دســتگاهها­ی اســتانی و ۴3 دســتگاه ملــی ارائــه کــرد. نوبختدربخش­یازاظهارات­خودنوشته اســت: «عــالوه بــر آن (پرداخــت پاداش بازنشستگان­فرهنگیودان­شگاهی)،برای تسویه پاداش بازنشســتگ­ان ۴3 دستگاه ملی دیگــر قریب بــه ۲300 میلیاردریا­ل ۲30( میلیارد تومان) و برای دستگاههای ۱3 اســتان نیز۴۴ میلیاردریا­ل 4( میلیارد و 400 میلیون تومــان) افزایش بودجه به آنهاتخصیصی­افت.» ■ زمان پرداخــت پاداش بازنشســتگ­ان دانشگاههای­علومپزشکی

دوشنبهگذشت­ه،رئیسسازمان­برنامه و بودجه در همین صفحه نوشــته بود که نیمــی از پــاداش بازنشســتگ­ان ســال 97 هفته اول شــهریوماه پرداخت شد و بقیه پاداش بازنشســتگ­ان شــامل فرهنگیان، دانشگاهیان و سایر ادارات دولتی تا پایان هفتهجاریبه­طورکاملتسو­یهوپرداخت خواهد شــد.اکنون نوبخت قول پرداخت پاداش بازنشســتگ­ان دانشگاههای علوم پزشکی را در آینده نزدیک داده است. ■ افزایشحقوق­بازنشستگان­وفرهنگیان درسال79

مرکــز اطالعرســا­نی ســازمان برنامــه و بودجــه اخیراً گزارشــی منتشــر کرده که نشانمیدهدب­راساساطالع­اتمستند، درصد افزایــش حقوق بازنشســتگ­ان در ســال ۱397 حدود ۱3 درصد بــوده و این رقــم در ســال ۲93۱برابــ­ر ۵۱ درصد بود. درباره حقــوق فرهنگیان در ســال ۱397 نیز آمارها نشان میدهد که سال گذشته به نسبت سال۲93۱، این حقوق6.۲ برابر افزایش یافته و به ســه میلیون و دویست هزارتومانر­سیدهاست. ■ پاداش؛موضوعمهمآم­وزشوپرورش

یکــی از مهمتریــن چالشهــای مالــی وزارتآموزش­وپرورشپادا­شبازنشستگی فرهنگیان اســت و مدیرکل بودجــه وزارت آمــوزش و پرورش نیز اخیــراًاین موضوع را به زبان آورده بود. به گزارش فارس، مهرداد خانماکــو میگویــد کــه آمــوزش و پرورش بزرگترین نهاد آموزشــی کشور است؛ ولی ســهم آن از بودجه کم است و ۲.۸9 درصد بودجــه وزارت آموزش و پرورش نیز صرف هزینههای پرســنلی میشــود. بهگفته وی، پاداش پایان خدمت سال 97 بازنشستگان فرهنگــی بیــش از ۴ هــزار و 00۲ میلیــارد تومــان بــوده اســت و بخشــی از بدهیهــا متعلــق به پــاداش بازنشســتگ­ی ســال 96 است.رتبهبندیمع­لماننیزموض­وعمهم دیگری اســت که وزارت آمــوزش و پرورش امیدوار است بتواند در سالجاری با تکیه بر بودجــه ۸93۱ آن را اجرایی کند. خانماکو، بزرگتریــن مانــع موجــود را تحریمهــای ظالمانــه امریــکا میدانــد کــه باعث شــده اســت بودجه کشور انقباضی باشــد و اجازه اصــالح شــرایط را ندهــد. این موضــوع را از زبان «حسین» تازه بازنشسته نیز شنیدیم. او میگویــد در تأخیــر دریافــت پــاداش بازنشســتگ­یاش بیشــتر از همه، تحریمها را مقصــر میدانــد. تحریمهایــ­ی کــه فقط زندگی مردم عادی را هدف گرفته است. با وجود این دولت و مجلس شــورای اسالمی مسأله حقوق و پاداش مشاغل تأثیرگذاری نظیــر فرهنگیــان و دانشــگاهی­ان را در اهم برنامههای خود گذاشــتهان­د و معتقدند که بایــد با مدیریت صحیح اجــازه اجحاف در حقوقایناقش­اردادهنشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.