ذخایرمطلوب کاالهای اساسی و دارو

Iran Newspaper - - News -

عبدالناصــ­ر همتــی، رئیــس کل بانک مرکــزی اولویــت اصلی ایــن بانک را تأمیــن ارز کاالهای اساســی و دارو عنوان و اعالم کرد که ذخایر کاالهای اساســی و دارو در کشــور مطلوب است. همچنین کنترل تورم، کنترل بازار ارز و کمک به رشد اقتصادی کشــور در دســتور کار بانک مرکزی قرار دارد. وی در نشست با مدیران دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویــژه اقتصــادی در کیــش ضمــن تأکید بر نقــش مقاومت مردم و برنامهریزی­های صورت گرفته در عبور از شرایط سخت اقتصادی گفت: بحمداهلل دشمنان به هدف اصلی خود که فروپاشی اقتصاد ایران بود نرسیدند. همتی ضمن یادآوری شرایط ارزی کشور در شهریور و مهرماه سال گذشته افزود: با وجود تمام تحریمها و فشارهای وارد شده، در حال حاضر شرایط ارزی با ثباتی داریم و این آرامش به ما اجازه داده اســت که به سایر اولویتها از جمله شرایط مناطق آزاد بپردازیم. وی با اشــاره به تالش ناکام دشــمن در حداکثرسازی فشار اقتصــادی گفت: در شــرایط جنگ اقتصــادی چارهای جز اولویتبندی مســائل اقتصــادی نداریم. رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه اولویت اصلی بانک مرکزی تأمین ارز کاالهای اساسی و دارو است، تصریح کرد: خوشبختانه با تدابیر اتخــاذ شــده ذخیره کاالهــای اساســی و دارو در کشــور مطلوب اســت. وی افزود: انتظارات از بانک مرکزی باالست و از اینرو کنترل تورم، کنترل بازار ارز و کمک به رشد اقتصادی کشور در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد./ایسنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.