ترکیه به تجارت نفت و گاز با ایران ادامه میدهد

Iran Newspaper - - News -

رجــب طیــب اردوغــان، رئیــس جمهــوری ترکیه به شــبکه تلویزیونی ان تی وی گفت: برای ترکیه توقف خرید نفت و گاز طبیعیازایر­انباوجودته­دیدتحریمها­یامریکا،غیرممکن است. وی گفت تجارت میان دو کشور ادامه پیدا خواهد کرد. بر اســاس گزارش رویترز، اردوغان که از نشســت مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در نیویورک بازمی گشت، گفت: ترکیه ترسی از تحریمهای امریکا بر سر تجارت با ایران ندارد و نمیخواهد همکاری خود با تهران را قطع کند./ایسنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.