5 توصیه برای برنامهریزی

Iran Newspaper - - News - عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی ایران

من از مخالفان ایجــاد وزارت بازرگانی بــودم چرا کــه اعتقاد داشــتم ایــن امر باعــث افزایــش هزینههــای دولــت، درگیری بــرای ایجاد ســاختار، زمان بر بودن تصمیمــات، ناهماهنگی دوباره بین دو بدنه وزارت صنعت و بازرگانی و اشــکاالت اساســی خواهد شــد. اما با توجه به برخی از هشــدارها و نظرات مشــفقانه کارشناســا­ن، مجلــس طــرح تشــکیل وزارت بازرگانــی را تصویب کــرد. از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نقشه راه بازرگانی را آماده کرده اســت تا بازرگانی کشــور روی ریل درســت قرار گیــرد. بــا اتفاقاتــی کــه در حــوزه بازرگانــی در حــال رخ دادن اســت 5 توصیه به دولــت داریم تا ایجــاد وزارت بازرگانی به سمت و ســویی برود که اقتصاد کشور سروسامان بگیرد. اول از همه باید گفت که ما در حوزه یاد شده از نظر محتوا مشکل داریــم و چالش ظاهری نیســت، لــذا ایجــاد وزارت بازرگانی بــا رویــه گذشــته نمیتوانــد دردی را دوا کنــد. کشــور نیازمند وزارت بازرگانــی نویــن اســت. دومیــن مســأله این اســت که وزارت بازرگانی چابک ایجاد شــود، اگر ساختار چابک نباشد مشکالت بازرگانی و تجارت از شرایط فعلی هم بیشتر خواهد شد. ســومین موضوع؛ توســعه صادرات غیرنفتی با تکیه بر تولیدات داخلی است، با توسعه صادرات غیرنفتی میتوان کســری درآمد ارزی از فروش نفــت را جبران کرد. چهارمین نکتــه تجمیع فعالیتهــا­ی مربوط به بازرگانــی و تجارت در یک وزارتخانه اســت، اگر قرار باشــد فعاالن اقتصادی دنبال مجوز از گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و حتی وزارت صنعت باشند به طور قطع چالشها بیشتر خواهد شد. توصیه دیگر ثبات در تصمیم گیریها اســت، وقتی بخشنامههای علمی و منطبــق بــر واقعیــت تنظیــم شــود، فعــاالن اقتصــادی با وضعیت بهتری در حوزه اقتصاد کار خواهند کرد. دولت باید بــه مخالفان تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی ثابت کند که ایجاد وزارت بازرگانی تا چه حد میتواند اثرگذار باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.