به قوانین بدون نقص نیاز داریم

Iran Newspaper - - News - محمد علی میرزائیان نایب رئیس اول کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی

با موافقت مجلس بــرای ایجاد وزارت بازرگانی و تدوین نقشــه راه بازرگانی و تنظیــم بازار، دولت با شــرایط ســخت و دشــواری مواجه خواهد شــد، چرا که همه انتظار تشکیل یک وزارتخانه قوی و کارآمــد را دارنــد. اگــر وزارت بازرگانی گذشته احیا شود، نمیتوان با توجه به شــرایط کشــور و حتی رویه ای که ســایر کشــورها در این حوزه در پیش گرفتند، اثرگذاری الزم را دید. با اســتفاده از تجربیات ســایر کشورها و ســمت و ســویی که آنها دارنــد باید وزارت بازرگانی مســتقل ایجــاد شــود. وزارتخانها­ی کــه از دل آن تصمیمهــای بزرگ استخراج شود و نیازمند گرفتن امضا از سایر دستگاهها نباشد. با برگشــت وزارت بازرگانی که امیدواریم با سرعت عملیاتی شــود، قدرت چانه زنی فعاالن اقتصادی بیشــتر خواهد شد چرا که میدانند یــک وزارتخانه تخصصی دارند. مهمترین خواســته ما از دولت در راســتای ایجــاد وزارت بازرگانی توجه بــه صــادرات غیرنفتــی اســت. صــادرات غیرنفتی تنهــا راه برونرفــت از شــرایط تحریــم اســت. از اینرو هــر موضوع و اتفاقی که باعث میشود صادرات غیرنفتی آسیب ببیند باید حذف شــود. حذف تعهد ارزی خواســته فعاالن اقتصادی از وزارت بازرگانی جدید اســت. امیدواریــ­م این رویه به گونهای دنبال شود که تجار به جای برگرداندن ارز حاصل از صادرات به ســامانه نیما و ســنا، بهصورت ریالــی درآمــد ارزی خود را برگردانند تا ارز به دســت آمده در سایر بخشها هزینه شود. از طرفی این امیدواری وجود دارد که با ایجاد وزارت بازرگانی، صادرکننــد­گان و فعــاالن اقتصادی که قربانی حــوزه تولید و ســایر بخشها شــدند، به حوزه تجارت برگردند. از طرفی از دولت میخواهیم به وزارت بازرگانی جدید اختیارات خوبی بدهــد. بــا رویه جدیدی که در این حوزه در پیش گرفته شــده اســت، انتظار داریم که دیگر بخشنامههای آنی ابالغ نشود و همه قوانین تجارت کامل و بدون نقص باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.