عکاسان‌دفاع‌مقدس‌شهدای‌زند‌هاند

Iran Newspaper - - News -

بــه گــزارش مرکــز روابــط عمومــی و اطالعرســا­نی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، ســیدعباس صالحی در حاشــیه بازدیــد از نمایشــگاه آثار ســعید صادقی که بــه عکسهایی از ســالهای دفاع مقدس اختصاص دارد با تأکید بر اینکه بخشــی از ماندگاری دفاع مقدس مدیون زحمات عکاســان در ثبت لحظات آن دوران است، گفت: «عکاســی جنگ یکی از بخشهای دفاع مقدس است؛ دفاع مقدسی که کانون درخشــانی اســت کــه از دریچههای مختلف میتــوان به آن توجه داشــت. یکی از ایــن دریچههــا نیــز عکاســان آن دوران بودنــد و عکسهای آنهــا از زاویههای مختلف لحظات و اتفاقات 8 سال دفاع مقدس را ثبت کرده است.»

دکتــر صالحی با اشــاره به آثار نمایشــگاه عکس ســعید صادقــی ادامه داد: «آقای صادقی از ابتدا تا پایان 8 سال جنگ تحمیلی بهطور مستمر آن لحظات خــاص را ثبــت کردهانــد؛ لحظــات نابی که عطــر آن همچنــان در ســرزمین ما حس میشــود و ما بخشــی از مانــدگاری آن دوران را مدیون زحمات عکاســان این رویداد بزرگ تاریخی هســتیم. اگر اتفاقات آن دوران از سوی عکاسان ثبت نمیشــد بخشــی از ایــن اتفاقــات را درک نمیکردیــم. عکاســان 8 ســال دفاع مقدس شهدای زنده هستند. آنها شاهدان بزرگ این رویداد به شمار میروند.»

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در ادامه صحبتهایش تصریح کرد: «یکی از کارهــای خوبی که آقای صادقی انجام داده این اســت که چطور میتوانیم بین امروز و دوران 8 ســال دفاع مقدس خط ارتباطی برقرار کنیم؛ اینکه افرادی که در عکسهــای ایشــان حضور دارنــد امروز کجا هســتند و چه ایدههایــی دارند و شرایط امروز آنها چگونه است.

در پرتــو این کار به برداشــتها و نکتههای تازهای میرســیم.» دکتر صالحی ضمــن تعریف این ایده اجرا شــده در این نمایشــگاه اضافه کــرد: «جنگ ما بر قاعــده مردم اســتوار بــود. در این جنــگ مــردم در نقطههای مختلف کشــور با دغدغه حفظ اسالم و انقالب حضور یافتند و زن و مرد، پیر و جوان از میهنمان دفاع کردند. اینکه گذشته جنگ را به عنوان گذشته نبینیم بلکه امروز را در سایه گذشته ببینیم اتفاقی است که امروز در نمایشگاه آقای صادقی افتاده است.»

خبر روز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.