بزرگ ترین طرح های زیست محیطی گوگل و آمازون کلید می خورد

به دنبال اعتراض کارکنان کمپانی های فناوری

Iran Newspaper - - News - میترا جلیلی خبرنگار

اعتراضــات و راهپیماییه­ــای جهانــی اخیر در واکنش به تغییرات آب و هوایی، تنها به کودکان و نوجوانان محدود نشــد و هرچنــد حضور یــک نوجوان ســوئدی دراجالس نشست اقلیمی سازمان ملل و صحبتهای سراسر خشم وی خطاب بــه رهبــران جهــان در کانون توجــه قرار گرفت ولــی بهتر اســت بدانیــد کارکنان شــرکتهای بــزرگ فنــاوری از جملــه گــوگل، آمازون و ســایر کمپانیهــا نیز به ایــن کمپین پیوســتند چرا کــه معتقدند صنایــع مختلــف ازجملــه کمپانیهای فناوری نقــش عمدهای در تغییرات آب و هوایــی کره زمین دارند. این فشــارهای جهانی ســرانجام ســبب شــد تا دو غول دنیــای فنــاوری یعنی گوگل و آمــازون از تعهدات جدید خود برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای خبر بدهند. ■ اعتصاب کارکنان کمپانیهای فناوری

کارکنــان کمپانیهــا­ی کوچــک و بــزرگ فنــاوری در ســال گذشــته بارهــا از نگرانیهــا­ی فزاینــده خــود از تأثیــر مشاغلشــان بــر محیــط زیســت و کــره زمین گفته بودند. این کارکنان معتقدند نمیتــوان به بهانــه اقتصاد و پیشــرفت جامعــه، محیط زیســت را به طــور کلی نابــود کــرد. شــرکتهای بــزرگ فناوری نمیتواننــ­د بــه خاطــر جاهطلبیهــ­ای خــود دائم محیط زیســت را آلــوده کرده و کــره زمیــن را بــرای نســل آینــده بــه فضایی ناامن تبدیل کننــد. این کارکنان معتقدند اگر کمپانیهای فناوری بزرگ میخواهند ســودهای کالن کســب کنند موظفند به کره زمیــن احترام بگذارند و بخشی از درآمدشــان را صرف مقابله با گرمایش کره زمین بکنند.

بهعنــوان مثــال کارکنــان آمــازون در اعتــراض خــود لیســتی از راههایــی کــه آمازون به بحــران کنونی تغییرات آب و هوایی دامن زده اشــاره کرده و آورده اند: آمــازون همچنــان بــا اســتفاده از قدرت خــود بــه شــرکتهای نفــت و گاز کمک میکند تا ســوختهای فســیلی را در هر منطقه از کره زمین پیدا کرده و ســوخت بیشتری را اســتخراج کنند. آمازون عمالً این ســوخت را در اختیار سیاستمدارا­نی که بــه کل تغییرات آب و هوایــی را انکار میکننــد قــرار میدهــد امــا بهتر اســت بداند که کارکنان این شــرکتها ســاکت نمینشینند و صدای کره زمین خواهند شد.

البتــه در میان اعتــراض و اعتصابات کارکنان شــرکتهای فناوری در گوشــه و کنــار جهان به بهانه مقابلــه با تغییرات زیست محیطی و تالش برای ممانعت از گــرم شــدن کره زمین، برخــی کارکنان این شــرکتها دیگر مســائل و مشکالت خــود را نیز به میــدان آوردنــد. بهعنوان مثــال کارکنــان کمپانــی بــزرگ فنــاوری گــوگل دربــاره مــوارد و مصادیــق آزار و اذیت جنســی هم در کنار مسائل زیست محیطــی معتــرض بودنــد و خواســتار رسیدگی به این موضوع شدند. ■ بزرگتریــن تعهــد زیســت محیطــی تاریخ

به هرحال جنبش اعتراضی کارکنان شــرکتهای فنــاوری بــرای عدالــت اقلیمــی(ecitsuj ،)climate نتیجه داد و شاهد سرمایه گذاریهای جدید و قولها و تعهدات جالب گوگل و آمازون هستیم چراکــه گوگل و آمازون تعهدات زیســت محیطــی جدیــدی را دربــاره انرژیهای نوین و تجدیدپذیر به عهده گرفتهاند.

بهعنــوان مثــال گوگل اعــالم کرد که بخــش انرژیهــای خورشــیدی و بــادی خــود را تا 40 درصــد افزایش خواهد داد تــا بتواند ســاالنه 5هــزار و 005مــگاوا­ت انــرژی تجدیدپذیــ­ر و پاک تولیــد کند که ایــن رقم معــادل ظرفیت یــک میلیون سقف خورشیدی اســت و گفته میشود کــه ایــن تعهــد بزرگتریــن معاملــه و همکاری در زمینه تولید انرژیهای نوین و تجدیدپذیر در تاریخ تاکنون محســوب میشود.

سرمایهگذار­ی جدید گوگل در زمینه انرژیهای بادی و خورشــیدی مشــتمل بــر 18 قــرارداد جدید در سراســر جهان از جملــه امریــکا، شــیلی و اروپاســت. البتــه گوگل پیــش از ایــن هــم در ایجاد مزرعههای خورشیدی و بادی حضوری جــدی داشــت امــا قراردادهــ­ای جدیــد ســبب میشــود تــا بیــش از 2میلیــارد دالر در زیرســاخته­ای انرژیهــای تجدیدپذیر سرمایهگذار­ی شود و شاهد ایجاد میلیونها پنل خورشیدی وصدها توربین بــادی مربوط به این غول دنیای فناوری در جهان باشیم.

گــوگل همچنیــن بتازگــی اعــالم کرده اســت کــه بــرای تولیــد انرژیهای تجدیدپذیــ­ر، 005هــزار دالر به مؤسســه REBA در امریــکا اختصــاص خواهــد داد و یــک جایــزه 005هــزار یورویی هم بــه یــک شــرکت تحقیقاتــی اروپایی که درایــن زمینه فعالیــت دارد، اختصاص میدهد.گفتنــی اســت که گوگل از ســال 2007 تاکنون برای کاهش میزان انتشار گازهــای گلخانهای وارد میدان شــده اما از ســال 2017 تاکنــون این کمپانی بیش از همیشه به فکر اســتفاده از انرژیهای نویــن افتــاده اســت. ســخنگوی گــوگل درایــن بــاره گفــت: مــا در ســال 2017 نخســتین کمپانی بزرگ جهــان بودیم که تمــام انرژی الکتریکــی مصرفیمان را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کردیم. ■ آمازون جلوتر از معاهده پاریس

پس از این جنبش اعتراضی، آمازون هم جزو آن دســته کمپانیهای فناوری محســوب میشــود کــه بــا رونمایــی از پروژههــای جدیــد میخواهــد متعهــد بودن خود به کره زمین را اثبات کند.

ایــن غــول دنیــای فنــاوری بتازگــی درباره تولید انرژیهای نوین سخن گفته و قــول داده اســت کــه تا ســال 2030 کل انرژیهای مورد استفاده این کمپانی در رده انرژیهــای تجدیدپذیر باشــد. البته بــه گفتــه ســخنگوی ایــن کمپانــی، قرار اســت تــا ســال ،2024 08درصــد انــرژی مورد نیــاز آمازون بهصــورت انرژیهای تجدیدپذیــ­ر باشــد و تــا ســال 2030 این رقــم به صــد درصــد خواهد رســید. وی همچنین مدعی شــده اســت که تا سال 2030 ساالنه حدود 4 میلیون تن کربن از هوا حذف خواهد شــد و میزان متصاعد شــدن کربن در تجــارت این کمپانی هم تا ســال 2040 بــه صفر خواهد رســید اما چگونه؟

این غــول دنیای تجــارت الکترونیک اعــالم کــرده اســت کــه میخواهــد بــا ســرمایهگذ­اری 440 میلیــون دالری، 001هــزار دســتگاه وســیله نقلیــه تمــام الکتریکــی را وارد چرخــه حمــل و نقل و انتقال بســتههای مشــتریان کند؛ وسایل نقلیهای که هیچ دی اکسید کربنی تولید نمیکننــد. قرار اســت از ســال 2021 این وسایل نقلیه از کمپانی Rivian خریداری شــود و عمــالً تــا ســال 2030 ســاالنه 4میلیون تن کربن را از هوا حذف کند.

آمازونهمچن­ینقراراستب­اتأسیس بنیــاد Climate و همــکاری بــا مؤسســه حفظ Conservanc­y(تعیبط )Nature در پروژههای جنگل زایی و کاشت دستی جنــگل در گوشــه و کنار جهــان به میزان 001میلیون دالر سرمایهگذار­ی کند که در نوع خود بینظیر است.

آمــازون البتــه در ایــن میــان بــه شفافســازی هم پرداختــه و برای اینکه مشتریان این پلتفرم و فروشگاه آنالین، کارمنــدان آمــازون، ســرمایهگذ­اران ...و بخواهند میزان پیشــرفت تعهدات این کمپانــی بــزرگ و غــول دنیــای فنــاوری را ردیابــی کننــد، یک وب ســایت جدید راهاندازی کرده است.

«جف بــزوس» مدیرعامل کمپانی آمازون هم دراین باره به کارکنان یادآور شــده است که این شــرکت همه تالش خــود را بــه کار میگیــرد تــا درســت در میانــه میدان مقابله با تغییــرات آب و هوایی قرار بگیرد و هرگز نمیخواهد به کره زمین آســیب برساند. وی افزود: ما با تعهد خود مبنی بر صفر کردن میزان انتشار گاز دی اکســید کربن ازسوی این کمپانی تا ســال 2040 در واقع یک دهه از تعهد پاریس جلوتر خواهیم بود چرا کــه طبق این تعهد، شــرکتهای عضو قرار اســت تالش کنند تا سال 2050 به چنین هدفی دســت پیــدا کنند. بزوس ادامــه داد: اگــر کمپانــی بزرگــی ماننــد آمــازون که بیشــترین زیرســاخته­ای فیزیکی را در اختیار دارد و ساالنه بیش از 01میلیــار­د محمولــه را بــه مقصــد میرســاند بتوانــد یک دهــه از معاهده پاریس پیشــی بگیرد سایر کمپانیهای فنــاوری هــم میتواننــد چنیــن کاری انجام دهند.

به هرحــال حــاال کارکنان آمــازون و گوگل تعهــدات جدید ایــن دو کمپانی را یک برگ برنده برای تالشهای خود میداننــد و معتقدند کــه زحمات آنها و فشــارهایی کــه ازســوی ســازمانها­ی مردم نهاد و شبکههای اجتماعی علیه آنهــا شــکل گرفــت، نتیجهای شــیرین داشــته اســت امــا معتقدنــد کــه ایــن تعهدات به تنهایی هرگز کافی نیست و باید گامهایی بزرگتر برداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.