دالیل کندی شبکه تلفن همراه از زبان وزیر

Iran Newspaper - - News -

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات درباره دلیل افت شــبکه تلفــن همراه گفت: این کیفیت بد ناشــی از کمبود پهنای باند فرکانسیدرد­سترساپراتو­رهاستوطرحه­ایتشویقیآن­هاکه بهصورترایگ­انبهکاربرا­ندادهمیشود­وظرفیتکانا­لفرکانسیرا­تکمیلمیکند، نیز مزید بر علت است. بهگزارشایس­نا،محمدجوادآذ­ریجهرمیدری­کبرنامهپخش­زندهدراینس­تاگرام، درباره دلیل افت شبکه تلفن همراه؛ با اشاره به گزارشی از آخرین وضعیت کیفیت شبکه، اظهار کرد: همیشه معتقد هستم کیفیت شبکه جزو حقالناس است و باید دربــاره آن گــزارش داد. در یکی دو هفته اخیر کاربران به کندی شــبکه تلفن همراه اعتراض کردند. به همین دلیل کمیتهای تشکیل دادم و از آنها خواستم تا گزارشها را بررسی کنند تا بتوانم نتایج بهدستآمده از این طریق را با شما در میان بگذارم. کیفیت شبکه مسألهای است که نباید آن را یک اتفاق لحظهای قلمداد کرد و برای اندازهگیری آن نیاز به ابزارهای دقیق است. وی با بیان اینکه از یک سال پیش پایش کیفی شبکه را بهصورت جدی آغاز کردیم، افزود: حدود ۶000 سنسور برای بررسی کیفیت شــبکه در نقاط مختلف نصب کردیم. طبق این دادهها، مســیری که کاربر برای رسیدن به اینترنت طی میکند از گوشی تلفن همراه تا دکل مخابراتی و از آنجا به مرکز شبکه و گذرگاه اینترنت است. پس از آن هم که به سمت بینالملل میرود. در این راســتا مســئولیته­ا با گروههای مختلف اســت. جهرمی خاطرنشــان کرد: برای خدمات نسل چهار و سه ایرانسل و نسل چهار همراه اول حدود استانداردی را میبینیــم اما تأخیر نســل ســوم همــراه اول عددی حــدود 230 میلیثانیــ­ه را با سرورهای داخلی ما تجربه میکند که این اشکال بزرگی در شبکه است. وی درباره دالیل این مســأله توضیح داد: شــبکه تلفن همراه برای انتشار خودش از فرکانس استفادهمیک­ند.میزانپهنای­بانددراختی­اراپراتوره­اپارامترحا­ئزاهمیتیدر­کیفیت سرویساست.دریکماهگذش­تهباتوجهبه­نیازهاییکه­هواپیماییک­شوریداشتند، مجبورشدیمد­رباند00۹مگ­اهرتزمیزان­یازپهنایبا­ندرابهسیست­مهواپیمایی­کشور اختصاص دهیم که از پهنای باند فرکانسی که مخصوص نسل سوم همراه اول بود، کاســته شــد. خدمات ویس همــراه اول هــم روی همین فرکانس بــود که بههمین دلیل با اشــباع جدی در کانال فرکانســی مواجه شــده است. این کیفیت بد ناشی از کمبود پهنای باند فرکانسی در دسترس اپراتورهاس­ت. طرحهای تشویقی اپراتورها نیز که بهصورت رایگان به کاربران داده میشود و ظرفیت کانال فرکانسی را تکمیل میکند، هم مزید بر علت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.