هدایت یارانههای حذفی به سمت خانوادههای معلوالن

رئیس ســازمان بهزیستی : این اقدام مفید دولت میتواند تا حدودی بار هزینههای خانوادههای دارای معلول را کاهش دهد

Iran Newspaper - - News - پرستو رفیعی خبرنگار شدت معلولیت نوع معلولیت

این روزها بحث حــذف یارانههای افراد ســه دهــک بــاال بــه یکــی از موضوعات مهــم جامعــه تبدیــل شــده، چــرا کــه دولــت مصمــم اســت مبالــغ واریــزی بــرای دهکهــای پردرآمــد جامعــه را حذف و آن را در راســتای توانمندســ­ازی دهکهای کم درآمد کشــور صرف کند. درحالــی کــه بحثهــا و گمانهزنیهـ­ـای بســیاری در ایــن خصــوص در میــان موافقــان و مخالفــان ایــن برنامه بــه راه افتــاده اعــالم خبــری خــوش از ســوی معــاون اول رئیــس جمهــوری بارقــه امیدی در دل خانوادههای دارای معلول که بیشــتر در گروه دهکهــای کمدرآمد جامعه قرار گرفتهاند، ایجاد کرد.

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی در اولین کمیته نظارت و هماهنگی بر قانون حمایــت از معلوالن از موافقت اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیس جمهــوری مبنی بــر اختصاص یارانههــا­ی 3 دهــک پردرآمــد بــه جامعــه معلــوالن کشــور خبــر داد. محمد شریعتمداری اظهار امیدواری کــرد، با ایــن اقدام میتوان بســیاری از مشــکالت و مســائلی را کــه معلــوالن کشــور با آن دســت به گریبان هســتند، حل و فصل کرد.

رئیــس ســازمان بهزیســتی نیــز بــا اســتقبال از اختصــاص درآمــد ناشــی از حــذف یارانــه دهکهــای پردرآمــد بــه معلــوالن، گفــت: منتظــر هســتیم هــر چــه زودتــر ایــن مســأله عملیاتی شــود. چرا که ارزیابیهای انجام شــده نشــان داد برای اجرای قانون حمایت از افــراد دارای معلولیــت، در ســال گذشــته به مبلغی در حــدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان و در ســالجاری به بودجــهای در حــدود 30 هــزار میلیارد تومــان نیاز داریم امــا مجلس و دولت مجموعــاً هــزار و 100 میلیــارد تومــان بودجه به اجرای این قانون اختصاص دادهاند.

وحید قبــادی دانا افزود: مشــخص نیســت درآمــد حاصــل از قطــع یارانههای دهکهای پردرآمد جامعه چه میزان اســت اما به نظر نمیرســد ایــن پــول بتوانــد تمــام نیــاز مــا بــرای اجــرای قانــون حمایت از معلــوالن را تأمیــن کنــد، البتــه با همــه اینهــا ما از هــر بودجــهای بــرای کمک بــه اجرای ایــن قانــون، اســتقبال میکنیــم. چــرا کــه معلولیــت و هزینههــای ناشــی از آن میتوانــد خانوادههای­ــی را کــه در دهکهــای میانــی قــرار دارنــد هم به سطح دهکهای کمدرآمد بکشاند.

وی در گفتوگــو بــا «ایران» با بیان اینکــه معلــوالن مــورد حمایــت ویــژه ســازمان بهزیســتی قــرار دارنــد، ادامه داد: ایــن اقــدام مفید دولــت میتواند تــا حــدودی بــار هزینههای رو به رشــد خانوادههــ­ای دارای معلــول را کاهش دهــد. در حــال حاضــر آمــار نشــان میدهــد در حدود یــک میلیون و 450 هزار نفر از افراد دارای معلولیت تحت پوشــش خدمــات ســازمان بهزیســتی قــرار دارنــد. تعــداد زیــادی از ایــن افــراد ماهانــه مبلغــی را تحــت عنوان مســتمری دریافت میکنند. مبلغ این مســتمری براســاس بعد خانــوار برای خانوارهایـ­ـی کــه یــک معلــول دارند تا خانوارهای 4 یا 5 نفره متفاوت است.

قبادی دانا با اشاره به تفاوت شدت معلولیــت در افــراد دارای معلولیــت گفــت: 40 درصــد ایــن افــراد یعنــی 626621 نفــر بــه معلولیت جســمی و حرکتــی، 25 درصــد یعنــی 383940 نفر بــه معلولیت ذهنــی، 81342 نفر بــه معلولیــت روانی مزمــن، 73782 نفــر بــه معلولیــت صــوت و گفتــار، 184442 نفــر بــه معلولیــت از نــوع بینایــی و 211446 نفــر بــه معلولیــت

شــنوایی دچــار هســتند. از ایــن تعداد حدود 187 هزار فرد دارای معلولیت، خــود سرپرســت خانــوار هســتند که با مســاعدت و همراهی دولت در میزان مســتمری که به آنهــا تعلق میگرفت تجدیدنظر شد.

وی اظهــار کــرد: از آنجایــی کــه این قانون به مسائلی مانند مناسبسازی، دســترسپذی­ری و تــردد و تحــرک، خدمــات بهداشــتی، درمانــی و توانبخشــی، کارآفرینــ­ی و اشــتغال، مسکن، امور ورزشــی، فرهنگی، هنری و آموزشــی، فرهنگســاز­ی و ارتقــای آگاهیهــای عمومــی، حمایتهــای قضایی و تســهیالت مالیاتی، معیشت و حمایتهــای اداری و اســتخدامی

و برنامهریــ­زی، نظــارت و منابــع مالــی میپــردازد، تزریــق بودجــه حاصــل از حــذف یارانــه دهکهــای فوقانــی جامعــه میتوانــد بــه تقویت بخشهایــی کــه نیازمنــد توجه بیشــتر است منجر شود.

رئیس ســازمان بهزیســتی با اشــاره بــه برخــی اقدامــات انجــام شــده در راســتای دســتیابی بــه اهــداف قانــون حمایــت از معلــوالن، گفــت: در حال حاضــر 812290 خانوار از کمک هزینه معیشــت ماهانــه برخــوردار هســتند، امــا بــا توجــه بــه اعتبــارات پیشبینی شــده بــرای قانــون حمایــت از حقوق معلــوالن در نظــر اســت 150000 نفــر از افــراد دارای معلولیــت فاقد شــغل

و درآمــد با شــدت معلولیت شــدید و خیلی شــدید تحــت پوشــش دریافت کمک هزینه معیشت قرار گیرند.

بهگفتــه قبــادی دانــا، یارانــه مراکز غیردولتــی تحــت نظــارت بــا افزایش 20 درصــد نســبت بــه ســال گذشــته مورد تصویب هیأت دولت قرار گرفته اســت، اما با وجود این افزایش، یارانه مصــوب کمــاکان بــا نــرخ تمــام شــده خدمــات در مراکــز فاصلــه دارد. از اینرو تزریق بودجه مناســب میتواند بــه برداشــتن گامهــای مؤثــری در این زمینه منجر شود.

وی در ادامــه به اقدامات شــاخص انجام شــده برای دســتیابی به اهداف ایــن قانــون در پنــج ماهــه نخســت ســال 98 اشــاره کــرد و گفــت: تعمیم پرداخــت کمــک هزینــه معیشــت در بعد خانوار بــرای 187 هزار فرد دارای معلولیــت، تعمیــم پرداخــت کمــک هزینه شــهریه دانشگاههای غیردولتی بــه فرزنــدان دانشــجوی افــراد دارای معلولیت، برنامهریزی برای پرداخت ودیعــه مســکن بــه 3000 فــرد دارای معلولیت، برنامهریزی برای پرداخت کمــک هزینــه خریــد لــوازم ضــروری بــرای 4800 فــرد دارای معلولیــت و هماهنگــی با وزارت آموزش و پرورش بــرای اســتخدام 543 فــرد دارای معلولیــت بــرای مشــاغل آموزشــی از اقداماتی است که در این راستا صورت گرفته است.

علی همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمــن حمایــت از حقــوق معلــوالن یکــی دیگر از افــرادی بود که در جلســه کمیتــه نظــارت و هماهنگــی بــر قانون حمایت از معلوالن حضور داشت.

وی در گفتوگــو با «ایــران» در این بــاره گفــت: دکتــر جهانگیــری در ایــن جلســه از حــذف یارانــه 3 دهک باالی جامعه و اختصــاص آن به حمایت از معلوالن خبــر داد این درحالی اســت کــه عــالوه بر اینکــه شناســایی و حذف ایــن افــراد نه تنها ســخت اســت بلکه جمعیــت آنها بیــش از 200 هــزار نفر نخواهد بود.

مدیرعامــل انجمــن حمایــت از حقوق معلوالن افزود: یارانه این تعداد در مقابــل جمعیت یک میلیون و 450 هزار نفــری معلوالن رقم قابل توجهی نیســت. البته اثرگــذاری اختصاص این مبلغ قابل انکار نیست اما اگر مسئوالن مبلغی را که ســال گذشته برای اجرایی شــدن این قانون تخمین زده شــده بود یعنــی مبلــغ 12 هــزار و 500 میلیــارد تومــان را بــرای اجــرای ایــن قانــون در ســالجاری هم اختصاص دهند بسیار مفیدتر خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.