در‌کار‌تعلیم‌و‌تربیت‌موفق‌نبود‌هایم

Iran Newspaper - - News -

محسن حاجیمیرزای­ی، وزیر آموزش و پرورش روز پنجشنبه در سفر یکروزه به شــهر مقدس قم با حضور در شــورای آموزش و پرورش اســتان و دومین جلســه ســتاد همکاری حوزههای علمیه و آموزش و پــرورش، بــا شــماری از علمــا و مراجع تقلیــد دیدار و گفــت و گو کرد. بهگــزارش مرکز خبر حوزه،آیتاهلل عبداهلل جوادی آملی در این دیدار تأکید کرد: یک اشــکال اساســی از گذشــته تاکنون در نظام آموزش و پرورش کشور وجود دارد و آن این است که درگذشته «تعلیم» بود، اماخبریاز«تربیت»نبود.امابعدازان­قالبخواستی­م«تربیت»رابه«تعلیم»اضافهکنیما­ما در این مسیر موفق نبودیم، چراکه در حقیقت کاری که آموزشوپرور­ش انجام داد این بود که تربیت را به تعلیم برگرداند. آیتاهلل جوادی آملی اضافه کرد: ما اکنون «تربیت» به معنای حقیقــی آن را در آموزشوپــر­ورش نداریم، بلکه ما یکســری از دروس داریم مانند فیزیک و شیمی و غیره و یکسری از دروس مانند قرآن و عترت شناسی و غیره داریم و خیال کردیم که اینتربیتاس­تدرحالیکها­ینتربیتنیس­تبلکهگسترد­هکردنتعلیم­است. ■ مناطقمحروم­بایددراولو­یتباشد آیتاهلل ناصر مکارم شــیرازی از مراجع تقلید با بیان اینکه مناطق محروم باید در اولویت برنامههای آموزش و پرورش قرار گیرد گفت: بخش زیادی از وجوهات شــرعی درمناطقی که واقعاً محروم است صرف محرومیتزدا­یی میشود. وی افزود: دانشآموزان مهمترین ســرمایه کشــور هســتند و این ســرمایه امانتی دردســت آموزش و پرورش اســت و باید این وزارتخانــ­ه از امــروز به گونــهای برنامهریزی کند تا طرحهــا و برنامههای آمــوزش و پرورش بهلحاظ کمیوکیفی دانشآموزان را به عناصری مفید و ارزشــمند برای آینده کشور تبدیل کند. وی با بیان اینکه باید مراقب بود تا افراد نفوذی در آموزشوپرور­ش رخنه نکنند گفت: افراد نفوذی درهر جا باشند اصل برنامهها و طرحها را دچار مشکل میکنند بنابراین در این خصوصحداکثر­هوشیاریراب­ایدبهخرجدا­د. ■ شناختاستعد­اددانشآموز­ان آیــتاهلل حســین نــوری همدانــی از مراجع تقلید نیــز گفت: نظــام آموزشوپــر­ورش باید اســتعداده­ای دانشآمــوز­ان را بخوبــی شــناخته و از آنهــا برای رشــد و پیشــرفت کشــور در حوزههای گوناگون بخوبی استفاده کند. او نیز در دیدار وزیر آموزشوپرور­ش افزود: پذیرفتن مسئولیتدرن­ظاماسالمیت­وفیقوتکلیف­بزرگیاستود­رمیانآنهاو­ظیفهتعلیمو­تربیت فرزندان، بسیار حساس و مهم است و باید بهگونهای برنامهریزی شود که بتوانیم به اهداف متعالینظام­دستیابیم. ■ معلمانرکنا­صلیدرتعلیم­هستند عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در دیدار با وزیر آموزش و پرورش گفت: برای دستیابی به اهداف متعالی نظام آموزشوپرور­ش در کشور باید برای تقویت معلمان که رکن اصلی در تعلیموتربی­تدانشآموزا­نهستند،هرچهبیشترس­رمایهگذاری­کنیم.آیتاهللسید­هاشم حسینیبوشهر­یبرنقشکلید­یوبسیارمهم­ومؤثرمعلما­نتأکیدکردو­افزود:بایدضمن ارائهآموزش­هایمستمرعل­میواخالقیب­همعلمان،عملکردآنها­درابعادمخت­لفمورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد. وی بر ضرورت اجرای درست سند تحول بنیادین آموزشوپرور­ش تأکید کرد و گفت: برای دســتیابی به اهداف این ســند باید مراقب باشیم که دچار روزمرگی نشویم و با فراهم آوردن فضای آرامش، دغدغهای جز اجرای این سند را نداشته باشیم. ■ درانتخابمع­لمبهایمانا­وتوجهکنیم آیتاهلل جعفر ســبحانی از مراجع تقلید گفــت: در انتخاب و گزینش معلمان، نباید فقط به میزان علم او بســنده شــود، بلکه باید به ایمان و اخالق او نیز توجه کافی داشــته باشیم. وی در دیدار وزیر آموزشوپرور­ش افزود: در نظام آموزشوپرور­ش کشورمان باید معلمانی را انتخــاب کنیــم کــه دلســوز بــوده و ضمــن تدریــس در کالس درس، ایمان و اخــالق را به دانشآموزان بیاموزند و اینگونه میتوان یک کشور و جامعه را نجات داد. آیتاهلل سبحانی بابیان اینکه علم و ایمان باید در کنار هم باشند، خاطرنشان کرد: علمی که در آن اخالق و تزکیه نباشد، سبب میشود با یک بمب صدها هزار نفر کشته شوند و به آن افتخار کنند و از سویدیگرتاآ­موزشوتعلیم­نباشد،انساننمیتو­اندخوبوبدر­اتشخیصدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.