رکورد (پرتغال)

Iran Newspaper - - News -

شکست 2-1 اسپورتینگ لیسبون مقابل ریو آوه (تیم مهدی طارمی) و تبعات آن صفحه اول این روزنامه را تحتالشعاع خود قــرار داده و حرفهــای مربیان دو تیــم پیرامــون این مســأله آمده اســت. «رکــورد» بــا تارابــت بازیکن آمــاده این روزهــای بنفیکا هــم صحبت کــرده و از تالشهای مردان تیم قرمزپوش شــهر لیســبون برای بیداری و درخشــشهای تازه خبر داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.