دیلی تلگراف (انگلیس)

Iran Newspaper - - News -

ایــن روزنامــه بــه ســبب وابســتگیا­ش بــه کشــورهای انگلیســی زبــان و شــریکهای اقتصــادی بریتانیــا ماننــد اســترالیا گــزارش نخست خود را به فینال لیگ راگبی استرالیا در روز شــنبه اختصــاص داده و عکــس کویــن شــیدی بهعنــوان نمــاد ایــن فینــال و مرد نخســت احتمالی این مســابقه و مربی کارکشــته تیــم »GWS« در ســتیز بــا تیــم ریچموند تایگرز به چاب رسیده و وعدههای او برای فتح این دیدار نیز مطرح شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.