مجیدی: چیزی نیست که بخواهم و به دست نیاورم

Iran Newspaper - - News -

مراسم قرعهکشی مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 23 ســال آسیا که مقدماتی المپیک 2020 توکیو هم به حساب میآید، پنجشــنبه در بانکوک برگزار شد و ایران در سختترین گروه موصوف به «گروه مرگ» در کنار کره جنوبی، ازبکستان و چین قرار گرفت. کره مدعی همیشگی فوتبال آسیاست و ازبکها که در دو دیدار اخیر دوستانه مقابل شاگردان فرهاد مجیدی با نتایج 1-0 و 4-1 برنده شدند، صعود از مرحله گروهی برای ایران را سخت خواهند کرد و تیم ملی امید چین نیز که تا همین دو هفته پیش گاس هیدینگ معروف و هلندی را باالی ســرخود داشت، نباید حریفی کوچک انگاشته شود. نمایشهای نه چندان خوب امیدهای ایران چه در دوره زمامداری کرانچار و چه در دوره 3 ماه و نیمه مجیدی ســبب شــده یکبار دیگر افق المپیک برای فوتبال ایران روشن جلوه نکند. فرهاد مجیدی بعد از قرعهکشی گفت: «تیم امید حاشیههای زیادی دارد و در نتیجه تمامی تمرکزم را روی مســابقات انتخابــی گذشــتهام و حتــی از نزدیکتریــ­ن دوســتان خود نیز خواستهام که طی 3 ماه بعدی تلفن هم به من نزنند.» سرمربی تیم ملی امید اضافه کرد:«در گروه سختی قرار گرفتهایم و این کتمان ناپذیر است و ازبکها که اخیراً با آنها مسابقه دادیم واقعاً قوی هستند و 4 نماینده در تیم ملی بزرگساالن ایــن کشــور هم دارند. این در حالی اســت که ‪80 07،‬ درصــد از بازیکنان تیم من در لیگ داخلی به بازی گرفته نمیشوند. صعود به المپیک بسیار سخت است اما در زندگی من چیزی نشــد که بخواهم و به دســت نیاورم. ما بهترین نتایج را در تایلند خواهیم گرفت.» حمید اســتیلی، مدیر تیم ملی امید ایران نیز گفت: «نگاه ما ناامیدانه نیست و صد درصد به صعود امیدواریم. از هر سه رقیبمان شناخت الزم را داریم.»

گــروه اول: تایلنــد، عــراق، اســترالیا و بحریــن / گــروه دوم: ژاپــن، قطــر، عربســتان و سوریه / گروه ســوم: ازبکســتان، کره جنوبی، چین و ایران / گروه چهارم: ویتنام، کره شمالی، اردن و امارات

رقابتهــای فــوق از 18 دی تــا 6 بهمــن در تایلنــد برگــزار میشــود و بازیهای ایران در مرحله گروهی روزهای ‪22 91،‬ و 25 دی به ترتیب مقابل ازبکستان، کره جنوبی و چین خواهد بود. از هر گروه دو تیم باال میروند و در نهایت سه تیم اول جواز حضور در المپیک 2020 را کسب می کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.