روزهای خاکستری سرخابیها؛ لگد به اعصاب هواداران

Iran Newspaper - - News -

حامد جیرودی / هفته پنجم، هفته پرسپولیس و اســتقالل نبــود. بــه عبــارت بهتر ایــن روزها، روزهــای ســرخابیها نیســت. آنهــا پنجشــنبه نتوانستد برابر حریفان اصفهانی خود به نتایج دلخواه برسند تا صدای اعتراض هوادارانشا­ن بلندتــر شــود. پرســپولیس و اســتقالل بــا ارائه بازیهــای نــه چندان جــذاب و شکســتهایی کــه متحمــل میشــوند، ســوهان بــه اعصــاب هواداران پرشمار خود میکشند. پرسپولیس با اینکــه دربی را بــرده و در 3 بازی از 5 مســابقه خود به پیروزی رســیده، ولی با تیم قهرمان 3 دوره قبــل لیگ فاصلــه زیــادی دارد. این تیم در بــازی با ســپاهان بــازی بهتری را نســبت به بازیهای قبل ارائه داد ولی به نظر میرسد که گابریــل کالدرون هنوز تکلیف خود را با ترکیب اصلــی تیمــش نمیدانــد. او به طور مــدام در حال تغییر است و بازیکنانش را در پستهای مختلــف جابهجــا میکنــد. بازیکنانــ­ی ماننــد مهــدی ترابــی و وحیــد امیــری در پســتهای خــود نیســتند و این موضــوع دربــاره بازیکنان دیگــر هــم صــدق میکند. مثــل این بــازی که در لحظــه آخر نام امید عالیشــاه از لیســت 18 نفره خارج شــد و حســین ماهینی کــه در خانه بود، به اردوی ســرخها اضافه شد و اتفاقاً بازی هم کرد. ســرمربی آرژانتینــ­ی در خط حمله از جونیــور براندائویی اســتفاده میکنــد که طبق گفته خودش گزینه نهم او بوده است. بازیکنی که فقط یک پســوند برزیلی دارد و امید زیادی نمیتــوان بــه درخشــش داشــت. آن هــم در روزهایی که علی علیپور دچار افت شدید شده و پایــش به گلزنی در این فصل باز نشــده و در این شــرایط پرســپولیس بازی خانگی حساس خود را واگذار میکند.

در آن سو، اوضاع استقالل بحرانیتر است. تیمــی که هنوز نبــرده و در حســرت پیروزی به ســر میبرد. آنــدرهآ اســتراماچ­ونی هــم مانند کالــدرون ترکیــب تیمــش را پــی در پــی تغییر میدهــد. اســتقالل 3 بــازی از 5 بــازی خود را باختــه و در 4 بــازی در دقایق آخــر دروازهاش بــاز شــده و در 3 بــازی کــه گل زودتــر زده هم نتوانســته برتــریاش را حفــظ کنــد. در ایــن شــرایط، بایــد به سیدحســین حســینی اشــاره کــرد که نتوانســته در حــد و اندازههای شــماره یک اســتقالل ظاهر شــود. وقتی تیمی در چند هفته پیاپی نتیجه را از دست میدهد، طبیعی اســت کــه تمرکــز بازیکنــان هــم بــه حداقــل میرســد و ممکــن اســت اتفاقاتــی بیفتــد کــه نباید شاهدش باشیم. مرتضی تبریزی بعد از تعویض با لگد به کلمن آب ضربه زد. رفتاری ناپســند که گفته میشــود به خاطــر ناراحتی از تعویض نبود و او در واکنش به شعار هواداران اســتقالل کــه از عملکــردش ناراضــی بودنــد، چنیــن عکسالعملی داشــته اســت. چه آنکه اســتراماچ­ونی هــم در صحنــهای اعتراضــی، توپ را شــوت کرد و اخراج شد. وقتی سرمربی عصبــی اســت، ایــن بــه بازیکــن و هــوادار هم منتقل میشــود و در ادامه هــم ناکامی اتفاقی محتمــل اســت. در پایــان هــم، تنهــا اعتراض به داوری اســت که از ســوی بازیکنــان، مربیان و مدیــران این تیم شــنیده میشــود و باید دید این روزهای خاکستری سرخابیها تا کی ادامه خواهــد داشــت و آیــا ســرمربیان آرژانتینــ­ی و ایتالیایــ­ی نســخهای بــرای عبور از این شــرایط سخت پیدا میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.