ژورکائف برای اطمینان از حضور زنان در ورزشگاه به ایران میآید

Iran Newspaper - - News -

یــک هیأت تحقیق از ســوی فیفــا برای نظارت بــر دیدار 18 مهرماه تیمهای ملی فوتبال ایران و کامبوج و کســب اطمینــان از حضــور زنــان در ورزشــگاه آزادی تهــران به ایران گسیل خواهد شد و یکی از اعضای آن یوری ژورکائف، ملیپوش سابق فرانسه و عضوی از تیم فاتح جام جهانی 98 است. ژورکائف در فاصله کمی تا این ســفر گفته است؛ وظیفه ما ایجاد تغییرات مثبت اجتماعی در صحنه فوتبــال در سراســر جهــان اســت و در این ارتبــاط باید زمینه حضــور زنان در اســتادیوم­ها در خاورمیانه از جمله ایران را فراهم آوریم. حضور ما بهمنزله نشــان دادن قاطعیت فیفا در این زمینه است. جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا نیــز یــک هفته پیشتر گفته بود بــه وی اطمینان داده شــده در دیدار ایران با کامبوج شرایط حضور زنان در استادیوم تهران فراهم خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.