صعود وفایی به نیمه نهایی اسنوکر قهرمانی جهان

Iran Newspaper - - News -

رقابتهای اســنوکر قهرمانــی جهان در بخش حرفهایهــا صبح جمعه در چین پیگیری شد و حسین وفایی در مرحله یک چهارم پایانی این رقابتها بــا کســب پیروزی 5 بــر 3 مقابل «جوی پری» نفــر 17 رنکینگ جهان راهی نیمــه نهایــی شــد. وفایی امــروز (شــنبه) در مرحلــه نیمه نهایــی به مصاف «مارک ویلیامز» نفر سوم رنکینگ جهان می رود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.