چهارمی ایران در مسابقات جهانی وزنهبرداری

Iran Newspaper - - News -

تیم ملی وزنهبرداری که با 10 وزنه بردار در مسابقات قهرمانی جهان تایلند شرکت کرده بود با یک طال، 2 نقره و 3 برنز در رده چهارم جهان قرار گرفت. رضــا دهــدار یک طــال و یک برنــز (دوضرب و مجمــوع) گرفت و ســید ایوب موســوی در دوضرب موفق به کسب مدال برنز شد. همچنین علی میری در (دو ضرب و مجموع) به مدال های برنز و نقره دست یافت و حافظ قشقایی موفق به کسب مدال نقره دوضرب شد. تیمهای چین، بالروس و کرهجنوبی در ردههــای اول تا ســوم قــرار گرفتند. در بخــش زنان نیز تیم ایــران که برای نخســتین بار در رقابتهای جهانی شــرکت کرده بود، با 50 امتیاز در جایگاه 47 دنیا قرار گرفت. گفتنی است در این مسابقات، الشا تاالخادزه وزنه بردار دسته +109 گرجستان بیشترین رکورد دوضرب که با 3۶2 کیلوگرم در اختیار حسین رضازاده بود را شکست و موفق به مهار وزنه ۴۶2 کیلوگرمی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.