دبیر: کشتی ما از دنیا عقب است

Iran Newspaper - - News -

علیرضــا دبیــر، رئیــس فدراســیون کشــتی صبــح جمعــه میهمــان برنامــه «رکورد» بود و درخصوص موضوعات روز کشــتی صحبت کرد. او با تأکید بر اینکه ســرمربیان تیم ملی تا المپیک به کارشــان ادامه میدهند، گفت:«به آنها اعتماد و اعتقاد دارم و از آنها خواســتهام برنامهشــا­ن را تا المپیک ارائه کنند. مســابقات جهانی قزاقستان نشان داد کشتی ما از دنیا عقب است. ما تمام تالشمان را میکنیم که سوریان عضو هیأت رئیسه فدراسیون جهانی شود. من برای مدال المپیک هیچ قولی به وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک ندادم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.