پرسپولیس سرحال نبود، ما هم برنامه داشتیم

مهدی کیانی، کاپیتان سپاهان در گفتوگو با «ایران»: قلعهنویی با این شعارها کوچک نمیشود/ از نظر پرسپولیسیه­ا باید همه سپاهانیها اخراج میشدند

Iran Newspaper - - News -

محمــد محمــدی ســدهی / پرونــده هفتــه پنجم لیــگ برتــر نوزدهــم، پنجشــنبه بســته شــد و در حســاسترین بــازی ایــن هفتــه پرســپولیس در ورزشــگاه آزادی مغلــوب ســپاهان شــد. حــاال زردپوشان با 11 امتیاز و به لطف تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار دارند. جدای از مسائل فنی، تقابلهــای ایــن دو تیم که به الکالســیک­و وطنی معــروف اســت، معمــوالً بــا حاشــیههای زیادی همراه بوده است. در این بازی هم شعار هواداران علیه سرمربی سپاهان و اعتراض پرسپولیسیه­ا بــه داور دیــدار، از نکات قابل توجه بــود. کاپیتان سپاهان با بیان اینکه با شناخت کافی به مصاف پرســپولیس رفتنــد، به خبرنــگار «ایــران» گفت: «همیشه بازی با پرسپولیس شرایط خاصی دارد و ایــن بازی هم این گونه بود. ما میدانســتی­م که بازی کردن جلوی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی ســخت خواهد بود اما روی نقــاط ضعف و قوت این تیم برنامه داشتیم. بازیکنان ما از دقیقه یک تــا 90 تمرکز الزم را داشــتند و موقعیت آنچنانی به پرســپولیس ندادنــد. حقمان بود کــه بازی را ببریم.»

مهــدی کیانــی درخصــوص اعتــراض پرسپولیســ­یها به داوری افــزود: «تیمی که پیروز میشــود، در مــورد داوری صحبــت نمیکنــد و تیمــی کــه شکســت میخــورد، باخت خــود را گردن داور میاندازد. داوران تحت فشــار هستند و باید این فشــار از دوششــان برداشــته شود تا با آرامــش قضــاوت کنند. آنهــا اعتقاد داشــتند که مــن و نورافکــن بایــد اخــراج میشــدیم؛ از نظــر پرسپولیسیه­ا باید همه بازیکنان سپاهان اخراج میشــدند. باید بشــار رســن در این بــازی اخراج میشــد، نــه نورافکــن. تکلــی کــه مــن روی پــای مهــدی ترابــی زدم، خطرنــاک نبود چــرا که من پایم را کشــیدم. من هیچ وقــت عمداً بازیکنی را نزدم.»

بازیکــن باتجربــه ســپاهان بیــان داشــت: 3« امتیاز این دیدار باعث میشد تیم برنده به صدر جدول برسد و این حساسیت و پرهیز از شکست، موجــب شــد کیفیت هــر دو تیــم پایین بیایــد. از طرفــی پرســپولیس ســرحال نبــود و از روزهــای اوجــش فاصلــه دارد. پرســپولیس مهرههــای زیــادی دارد و میتواند بهتر از این باشــد. در این بــازی ما خیلی بهتر از آنها بودیــم. تیم ما در فاز هجومــی بازیکنان بســیار خوبــی دارد و کیروش و قربانــی بهتریــن مهاجمــان لیگ هســتند. گل کــیروش هم یک گل اروپایی بود. مهم 3 امتیاز بــود کــه به دســت آوردیــم. بــازی کــردن مقابل تیمهــای پاییــن جــدول و بــاالی جدول ســخت اســت و فرقــی نمیکند کــه مقابل چــه تیمی در کجای لیــگ بازی میکنیم و همه تیمها با تمام قدرت ظاهر میشوند. هدفمان قهرمانی و شاد کردن دل هواداران است.»

او درخصوص حواشی این دیدار هم صحبت کرد: «متأســفانه برخی هواداران برای تماشــای فوتبال به استادیوم نمیآیند و میآیند که شعار بدهند. شعاری که هواداران علیه قلعهنویی سر میدهنــد و میگوینــد کــه مافیا اســت، ناراحت کننده اســت و کار خوبی نیســت. امیر قلعهنویی انســان بزرگــی اســت و بــا ایــن شــعارها کوچک نمیشــود. او بــرای فوتبــال ایــران زحمــات زیادی کشیده اســت. از نظر من یک عده خط میگیرنــد و اینهــا هــواداران واقعی پرســپولیس نیســتند.» کاپیتــان ســپاهان درخصوص پاســخ قلعهنویی نسبت به شــعاری که در ورزشگاه سر داده میشد، بیان داشت:«قلعهنویی نمیتواند نســبت به شــعارهایی که داده میشــود، سکوت کنــد. ایــن شــعار تنها در بــازی با پرســپولیس به گوش میرسد و ما در بازی مقابل تیمهای دیگر چنین شــعاری را نشنیدیم. کســانی که فوتبال را میفهمند، چنین شعارهایی نمیدهند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.