تصمیماتی برای خالی ماندن ورزشگاه!

Iran Newspaper - - News -

بازی پرســپولیس و سپاهان در حالی برگزار شــد کــه برخــالف انتظــار کمتــر از 25 هزار تماشاگر در روز آخر هفته به استادیوم آمده بودند. آنچه برای دلیل این موضوع عنوان شــده، قابل پیگیری اســت و بهتر است این تصمیــم متوقف و در آن بازنگری شــود. به خاطــر اینکه درهای ورزشــگاه از ســاعت 10 صبحبازمیشد­ه،بلیتفروشیا­زساعت8 متوقف شده و در واقع سایت بلیتفروشی الکترونیکی بسته شده است. به این ترتیب بســیاری از عالقهمنــد­ان نتوانســتن­د بلیــت تهیــه کنند و بــازی را از نزدیک ببینند. برای دربــی هــم تنهــا 57 هــزار بلیــت فروختــه شــد. تصمیمــات اینچنینــی باعــث شــده حتــی بازیهــای مهــم لیــگ هــم از رونــق بیفتد. بهتر است مســئوالن سازمان لیگ و نهادهاییکه­درخصوصحضور­تماشاگران تصمیمگیری میکننــد، در این باره تجدید نظر کنند. واضح است وقتی بلیت فروشی الکترونیکـ­ـی میشــود، تماشــاگرا­ن بایــد راحتتر به ورزشگاه بروند و الزم نیست که از ســاعت 10 صبح و چند ســاعت مانده به شروع بازی، در استادیوم حاضر شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.