با یادداشت هایی از محمد عطریانفر ، احمد خرم، حسین مظفر ، اسماعیل گرامی مقدم و ...

Iran Newspaper - - صفحه اول - گـروه سیاسی

محمودسریعا­لقلمازصاحب­نظراندرحوز­ه توسعهدرکتا­ب«عقالنیتوتو­سعهیافتگی» یکیازمهمتر­ینمؤلفههای­توسعهیافتگ­یرا «اجماع نخبگانی» میداند و توضیح میدهد که تجربه کشورهای توســعه یافته حکایت از آن دارد که در این کشــورها بر سر توسعه و راههای رسیدن به آن یک اتفاق نظری بین نخبگان اعم از نخبگان داخــل و بیرون حاکمیت وجود دارد. در حقیقت این اصل ناظر بر آن اســت که با وجــود اختالف نظرها و تفاوت ســلیقههای موجود کارشناسییا­گفتمانیدرب­ینمجموعهها­یمختلفیککش­ور، تصمیمگیریه­ــا حول مســائل کالن و ملی باید بر اســاس یک اتفاقنظروا­جماعصورت بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.