اجماعسازی از کانال انتخابات

Iran Newspaper - - News - اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی

پیشنیــاز اجماعســاز­ی در هــر ســطحی اعــم از اجمــاع در یــک جریــان سیاســی یا در کل حاکمیــت، بازگردانــ­دن اعتمــاد بــه مــردم اســت. اجمــاع ســازی به نوبــه خود زمانــی حاصل میشــود کــه آن را در قالب آشــتی ملی تعریف کنیم. مهــم ترین ابزار ایجــاد آشــتی ملــی، اســتفاده حاکمیــت از ظرفیتهای قانونی موجود اســت که مهم تریــن آنهــا برگــزاری انتخابــات و نحــوه بررســی صالحیــت نامزدها اســت. به این معنی که اگر شــورای نگهبان به عنوان یک دستگاه حاکمیتی در بررسی صالحیت نامزدها براساس قانــون عمــل کنــد، این امــر زمینــه حضــور همــه جریانها را در انتخابــات فراهــم میکند کــه در ادامه میتواند زمینهســاز افزایــش اعتماد مــردم بــه ارکان مختلف حاکمیت شــود. به عبارت دیگر، اجماع سازی از دل یک انتخابات سالم، رقابتی و آزاد به دست میآید. در ایــن میان برخــی معتقدند که با وجود برگــزاری انتخابات پرشــور چند دوره اخیر، باز هم شاهد شــکاف دیدگاهها درباره مســائل راهبــردی و کالن، از سیاســت خارجی تــا راهبردهای

اقتصادی هســتیم. اما باید توجه داشــت که نفــس وجود این شــکافها و اختــالف نظرهــا طبیعی اســت و آنچــه میتواند زمینــه همگرایــی میــان همــه بخشهــا را فراهــم کنــد، آرای مردم اســت. به این معنی که وقتی مردم به یک تفکر یا ایده سیاسی و حکمرانی رأی میدهند، این تفکر باید برای همگان فصلالخطابب­اشد. امــا از آنجا که در کشــور مــا، بخشهایــی از حاکمیت انتخابی اســت و بخشهایی دیگر نیست، بعضاً شاهد وجود تعارض و تضاد میان دیدگاهها و راهبردهای این دو بخش بودهایم. راه حل این تعارض، انتخابات و تمکین همه ارکان به نتایج آرای مــردم اســت. در نهایت اینکه پس از انتخابــات، آنچه تعیین کننده خواهد بود اجرای قانون است و اینکه سیاستهای کالن در حوزههای مختلف در اختیار کدام نهاد گذاشــته شده و این قانــون میتواند اجماع را به وجود بیاورد. با این همه دالیل یا موانع اجماع ســازی هر چه باشــد، تردیدی در این نیســت که نبود مکانیسم های اجماع ساز هزینه های متحمل بر کشور را زیادتر می کند و امکان گره گشــایی در موضوعات کالن و ملی را هم کمتر می کند. حتما در سطوح مختلف باید برای اجماع سازی در مسائل ملی چاره اندیشی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.