تأکید رئیس ستاد انتخابات بر ایفای نقش حداکثری احزاب

Iran Newspaper - - News -

رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور در جریان هفدهمین ســفر استانی که به میزبانی اســتان خراسان جنوبی برگزار شــد، گفت: باید انتخابات را نهادمنــد کنیم کــه الزمه آن، ایفای نقش حداکثری احزاب است.

به گــزارش پایگاه اطاعرســان­ی وزارت کشــور، جمــال عرف معاون سیاســی وزیــر و رئیــس ســتاد انتخابات کشــور با اشاره به سخنان مقــام معظــم رهبری در جلســه با نماینــدگا­ن مجلس خبرگان اظهار داشت: طبعاً در برگزاری انتخابات بــا چالشهــای متعــددی مواجــه هستیم، اما به فرموده رهبری باید در مواجهه با چالشها ابتکار عمل داشــته باشــیم، مأیــوس نشــویم، جسورانه عمل کرده و در عین حال اسیر احساسات نگردیم.

وی بــا اشــاره بــه سیاســتهای کلــی انتخابــات تبییــن شــده از ســوی مقام معظم رهبــری اظهار داشــت: ایــن ۸۱ ماده کــه در قالب سیاســتهای کلــی انتخابــات از ســوی مقام معظــم رهبــری اباغ شــده، بــه عنوان ســند باالدســتی و ماک عمــل همه مــا در انتخابات پیش رو خواهد بود.

عرف افــزود: مطابق این ســند، منابــع مالــی نامزدهــا باید شــفاف باشد و پولهای مشــکوک با منابع مجهول، جزو خطوط قرمزی است کــه بایــد بــا شــورای نگهبــان برای مقابلــه با آن راهکاری را مشــخص کنیم. رئیس ســتاد انتخابات کشور افــزود: صنــدوق رأی، حقالنــاس اســت و بایــد بــا رعایت بــی طرفی و قانونمــدا­ری، انتخاباتــ­ی ســالم و امن را برگزار کنیم.

عــرف همچنیــن بــا اشــاره بــه مشــارکت بــاالی مــردم خراســان جنوبی در انتخابات اظهار داشــت: بایــد بــه گونــهای عمــل شــود کــه عــدد مشــارکت در اســتان کمتــر از دورههــای گذشــته نباشــد، زیــرا در ایــن دوره از انتخابــات، میــزان مشــارکت مردم، معنــا و مفهومی متفاوت خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.