شجاعانهتری­ن تصمیم رهبر معظم انقالب به روایت دبیرکل حزباهلل لبنان

Iran Newspaper - - News -

حجت ا ال ســـــــــ­ـــــــــا م و ا لـــــــــ­ــــــــــ­ــــمسلمین سیدحسننصــ­ـــــــــر­اهلل، دبیــرکل حـــــــــ­ـزب اهلل لبنـــــــ­ـــــان در گفتوگویی تفصیلی با دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقاب اســامی، ضمن تشریح تحوالت منطقهای در ســالهای گذشته، برخــی از خاطــرات خــود از رهبر معظم انقاب، سردار قاسم سلیمانی و اتفاقات سوریهوعراق­راتشریحکرد.

دبیــرکل حــزباهلل لبنــان در بخشهایــی از ایــن گفتوگــو بــا ذکــر خاطرهای از نخســتین روزهای تشــکیل مقاومــت مردمی در عراق علیه داعش گفــت: «مقاومــت در برابــر داعــش کــه آغــاز شــد، پس از چنــد روز حاج قاســم ســلیمانی به لبنان آمد. او از ما خواست کــه حــدود ۰۲۱ نفر از اعضــای حزباهلل را بــرای فرماندهی عملیاتها به عراق اعــزام کنیــم. او گفت کــه ما بــه رزمنده احتیــاج نداریم چراکه شــمار رزمندگان در عراق بســیار است، اما به فرماندهان عملیات در مناطق مختلف نیاز داریم. ما نیز شــمار زیــادی از برادرانمان را به عــراق فرســتادیم. مرزهای میــان ایران و عراق باز شــد تا تســلیحات در مناطق مرزی قرار داده شــوند و نبــرد با داعش آغاز شد.»

او ادامــه داد: «بهتریــن فرماندهــا­ن در ســپاه پاســداران بــه عــراق رفتنــد تــا عراقیهــا را کمک کننــد. امکانات ایران در اختیــار عــراق قــرار گرفــت و همــه میداننــد کــه موضــع «الســید القائــد» (حضرت آیتاهلل خامنــهای) در زمینه ارائــه کمــک بــه ملت عــراق بــه منظور شکســت داعش، این بــود که هیچ خط قرمزی برای یاری عراق وجود ندارد.»

نصــراهلل همچنیــن شــجاعانهت­رین تصمیــم رهبــر انقــاب اســامی در حوادث منطقهای را ایســتادگی فعاالنه در برابر هجوم همهجانبه و خشمگینانه امریــکا بــه منطقــه غــرب آســیا پــس از حوادث ۱۱ ســپتامبر دانســت و گفت: در آن روز، جــورج بوش نیروهــای امریکا را به کشــورهای اطــراف ایران اعــزام کرد. بســیاری در منطقه دچار حالت ترس و وحشت شدید شــدند، چه کسی مقابل امریکا ایستاد؟ الســید القائد. این اقدام تنهــا نیاز به شــناخت تاریخــی و آگاهی سیاســی و تدین و اخاص نــدارد، بلکه مســتلزم برخورداری از ســطح باالیی از شجاعت است.

دبیــرکل حــزباهلل تأکیــد کــرد: «ایشــان در مقابل تنهــا ابرقدر ِت متکبر استکباری در جهان ایستادند؛ ابرقدرت خشمگینی که به هیچ قید و بندی پایبند نیســت. ایشــان در مقابل آن ایســتادند امــا نــه بهحالــت تســلیم کــه بهصورت تهاجمی؛ یعنی کســی که نبرد مواجهه بــا پــروژه امریکایــی در منطقــه را طــی ســالهای گذشــته رهبــری کرد، الســید القائد بود.»

او با اشاره به بیانات حضرت آیتاهلل خامنهای درباره عدم وجود اسرائیل در ۵۲ ســال آینده، پیشبینی رهبر انقاب دربــاره عمــر رژیــم صهیونیســت­ی را مســألهای کاماً جدی دانســت و گفت: تمامــی دادههــا، بررســیها و اطاعات نشان میدهد که چنین اتفاقی (نابودی اســرائیل) رخ خواهد داد؛ اما تحقق این مهم، بدون قید و شرط نیست و شرط و شروطی دارد. شرط تحقق این مهم، آن است که مقاومت به کار خود در منطقه ادامــه دهــد، تســلیم اســرائیل نشــود و جمهوری اسامی نیز حمایتهای خود از مقاومت در منطقه را تداوم ببخشد.

دبیرکل حــزباهلل لبنــان از ماجرای تمــاس ســعدالحری­ری با حــزباهلل در زمــان جنــگ ۳۳ روزه و اعــام شــروط امریــکا از ســوی الحریــری بــرای پایــان دادن به جنگ خبر داد و شــروط امریکا را تشــریح کــرد: شــرط اول ایــن بــود که حــزباهلل تمامــی اســرای اســرائیلی را آزاد کند. شرط دوم این بود که حزباهلل کاماً خلع ســاح شــده و بــه یک حزب سیاســی تبدیــل شــود. شــرط ســوم هم موافقــت حــزباهلل بــا اعــزام نیروهای ِ چندملیتــیِ تابــعایــ­االت متحــده بــود؛ یعنــی یــک ِ اشــغالگری­بینالمللــ­ی و اشــغالگری امریکایــی. مــا در برابــر دو گزینــه «جنگ» یــا «تســلیم خفتبار» قرار داشتیم و گزینه جنگ را برگزیدیم.

نصــراهلل همچنیــن از اجمــاع بینالمللی بــرای نابودی حــزباهلل در جنــگ ۳۳روزه خبــر داد و افزود: برخی مســئوالن لبنانــی از ریاض خواســتند تا ضمن میانجیگری، برای خاتمه جنگ در جنوب لبنان تاش کند اما سعودیها پاسخ دادند که هیچ دخالتی نمیکنند و در واقع یک تصمیم و اجماع امریکایی، بینالمللــ­ی و منطقهای وجــود دارد که حزباهلل از بین برود.

سیدحســن نصــراهلل بــا بیــان اینکه اسرائیلیها پس از پایان جنگ ۳۳ روزه به این نتیجه رســیدند که بــرای نابودی مقاومت در لبنان و فلسطین، ابتدا باید کار ســوریه را تمام کرد، ســوریه را یکی از ســتونهای مقاومــت دانســت و اظهــار کــرد: اگــر بخواهم به یک عبــارت دقیق درباره ســوریه اشــاره کنم، عبارتی است که الســید القائد درباره این کشــور به کار بردند و فرمودند: «سوریه، ستون خیمه است.»

دبیــرکل حــزباهلل بــا بیــان اینکــه مســأله بویــژه پــس از جنــگ ۳۳روزه اثبات شــد، ادامه داد: درحالیکه امریکا در عــراق و مرزهــای ســوریه حضــور داشــت، اســرائیل میخواســت دامنــه جنگ را گسترش دهد و به سوریه حمله کند و جنگ فراگیری علیه ســوریه به راه افتد، اما آقای بشــار اسد کوتاه نیامد و با موضعی قاطعانه و مقتدرانه در جریان جنــگ ۳۳روزه در کنــار مقاومــت باقی ماند».

او همچنیــن بــا رد ایــن تلقــی کــه نزاعهــای موجــود در منطقــه، جنــگ نیابتــی ایران و عربســتان اســت، گفت: «چیزی تحت عنوان جنگ نیابتی میان ایران و عربستان در منطقه وجود ندارد. ســعودی همواره حتی پیــش از پیروزی انقاب اســامی بــا گروههــای مقاومت دشــمنی میکــرد و زمانــی کــه انقــاب اســامی ایــران پیــروز شــد و جمهــوری اسامی به مسائل امت اسامی و عربی اهتمام ورزید، دشــمنی ســعودی با آن آغاز شد. واقعیت این است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.