دالیلمهاجر­ت

Iran Newspaper - - News -

مطالعه علت مهاجرت در سرشماری 1۳90 نشان میدهد که بعد از پیروی از خانوار، دستیابی به مســکن مناســب و جســتوجوی کار برای مــردان مهمترین علتهای مهاجرت محســوب میشوند و چون اکثریت مردان سرپرست خانوار هستند، خانوار نیز به تبعیت از آنان اقدام به مهاجرت میکنند. بنابراین همین مســأله باعث دامن زدن به مشــکل مســکن و اشتغال و تشدید نیازهای این دو بخش در مقصد خواهد شد. به اعتقاد کارشناسان درکنار موارد گفته شده، متمرکز بودن مراکز تحصیلی، درمانی، مراکز دولتی و رفاه باالتر در شهرهای بزرگ همچنان موتور محرک مهاجرت محسوب میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.