مردمکمترچک­کشیدند

Iran Newspaper - - News -

گروه اقتصادی/براســاس آمار بانک مرکزی ۶.۶8 هزار میلیارد تومان چک در مرداد ماه در کل کشور مبادله شد که 12.۵ درصد این میزان برگشت خورد. بر اساس تازهترین آمار بانک مرکزی حــدود 7 میلیون و 00۳ هزار فقره چک به ارزشــی حــدود 866 هزار میلیارد ریال در مردادماه 1۳98 در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 1.۶ درصد و 1۳.9 درصد کاهش نشان میدهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر 2 میلیون و 00۴ هزار فقره چک به ارزشی حدود 9٤٤ هزار میلیارد ریال مبادله شــد. بالغ بر ۳.1۵ درصد از تعداد چکهای مبادلهای کل کشور در مردادماه 1۳98 در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۴.۳۳ درصد، 9.9 درصد و 8 درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند. همچنین 2.۵۶ درصد از ارزش چکهای فوق در سه استان تهران ۵1.8( درصد)، اصفهان 7.۴( درصد) و خراســان رضوی 6( درصد) مبادله شــده اســت که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند. ■ چکهایوصولی

بالغ بر 6 میلیون و 00۶ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 757 هزار میلیارد ریال در مردادماه 1۳98 در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 7.۵ درصد و ۳.۵1 درصد کاهش نشــان میدهد. در ماه مورد بررســی، در کل کشــور 91.1 درصــد از کل تعــداد چکهــای مبادلــهای و 87.۵ درصد از کل مبلغ چکهایمبادل­هایوصولشد.

در ایــن ماه در اســتان تهران بالغ بر 2 میلیون و 200 هزار فقره چک به ارزشــی حدود 00٤ هزار میلیارد ریال وصول شــد. در ماه مورد بررســی در اســتان تهران از نظر تعداد 91.9 درصد و از نظر ارزش 89.1 درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای وصول شده است.

در ماه مذکور در بین ســایر اســتانهای کشور بیشترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادلهای در اســتان، به ترتیب به اســتانهای گیالن (۴.۳9 درصد)، البرز 92.۵( درصد) و یزد 92.1( درصد) اختصاص یافته اســت و استانهای کهگیلویه و بویراحمد (۵.۵8 درصد)، چهارمحال و بختیاری و کرمان (هر کدام۴.78 درصد) و کردستان 87.۶( درصد) پایینترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.

در مــاه مورد بررســی، در بین ســایر اســتانهای کشــور بیشترین نســبت ارزش چکهای وصولی به کل ارزش چکهای مبادلهای در استان به ترتیب به استانهای کهگیلویــه و بویراحمد 91.۶( درصد)، کرمانشــاه 91( درصد) و گیــالن 90.9( درصد) اختصاص یافته اســت و اســتانهای اصفهان 7۳.2( درصد)، سیستان و بلوچستان 8۴.1( درصــد) و چهارمحــال و بختیــاری (۶.۴8 درصــد) کمتریــن نســبت ارزش چکهای وصولی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند. ■ چکهایبرگشت­ی

حــدود 7٤6 هــزار فقــره چک به ارزشــی بالــغ بر 108 هــزار میلیــارد ریال در مردادماه 1۳98 در کل کشــور برگشــت داده شــده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 9.8 درصد و 2.8 درصد کاهش نشان میدهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران بالغ بر 196 هزار فقره چک به ارزشی حدود 9٤ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. در ماه مورد بررسی، در کل کشور 8.9 درصد از کل تعــداد چکهای مبادلهای و 12.۵ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای برگشــت داده شده است. در ماه مورد بررسی، در استان تهران 8.1 درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای 10.9و درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین ســایر اســتانهای کشور بیشترین نســبت ارزش چکهای برگشــتی بــه کل ارزش چکهــای مبادله شــده در اســتان بــه ترتیب به اســتانهای اصفهان 2۶.8( درصد)، سیستان و بلوچستان 1۵.9( درصد) و چهارمحال و بختیاری (۴.۵1 درصد) اختصاص یافته است و استانهای کهگیلویه و بویراحمد 8.۴( درصد)، کرمانشاه 9( درصد) و گیالن 9.1( درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصـاص دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.