دستورریاست­جمهوریبرای­کاهشفرونشس­ت

Iran Newspaper - - News -

پرونــده فرونشســت بــه پاســتور هــم رســید و تکالیفی بــرای نهادهای درگیر موضوع صادر شــد. مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران میگوید که مجموعه ذی ربط ریاســت جمهــوری در این قضیه، تکالیفــی را برای نهادهای مربوطه مشــخص کرده که بایــد انجام دهنــد. از جملــه وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست و سایر نهادها مکلف شدهاند که گزارشهایی را از آخرین وضعیت موجود تهیه و مباحث فنی را پیگیری کنند. رضوی توضیح میدهد: «برای مثال بر اساس این دستور باید تعیین میزان کمبود آب در ســفرهها، طرحهای پیشــنهادی تغذیه آب، تغییر الگوی کشــت بر مبنای برداشــت کمتر از آبهای زیر زمینی توسط وزارتخانهه­ــای نیــرو و جهــاد کشــاورزی انجام شــود و اکنون در دســتور کار قرار گرفته اســت. افزایش پایداری و استحکام زیرساختها نیز بر عهده مجموعههایی مانند ادارههای راه و شهرسازی و شهرداریها گذاشته شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.