انتظار کاهش بیشتر قیمت مسکن

سمت و سوی بازار مسکن در گفتوگو با کارشناسان

Iran Newspaper - - News - سهیال یادگاری خبرنگار

آیــا کاهش بهای مســکن درتهــران ادامه خواهد یافت؟از روی گزارش جدید بانک مرکزی، کارشناسان براین باورند که«افت قیمت هــا» ادامه دارد. بر اســاس گزارش بانــک مرکــزی در شــهریورما­ه، متوســط قیمــت خریــد و فــروش یــک متــر مربع آپارتمان معامله شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی شهر تهران 12.6 میلیون تومــان بــود که نســبت به مــاه قبــل و ماه مشــابه ســال قبل بــه ترتیــب 2.8 درصد کاهــش و 56.5 درصــد افزایــش نشــان میدهد. ■ کاهشمعامال­ت در همیــن مــاه تعــداد معامــالت آپارتمانها­ی مسکونی شهر تهران به 2.8 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 15.3 و 73 درصد کاهش نشان میدهد. ■ 5سالههایبا­زار بــر اســاس آمــاری کــه بانــک مرکــزی از معامــالت مســکن شــهر تهــران در شهریورماها­رائهکردهاس­تساختمانها­ی تــا 5 ســال ســاخت 40.8 درصــد کل معامــالت را به خود اختصــاص دادهاند. بــا این حال تعــداد فــروش آپارتمانها­ی تا 5 ســال ساخت نســبت به شهریور سال گذشــته 3 درصد کاهش را نشان میدهد امــا در عوض واحدهای 6 تا 15 ســال آمار فروش بیشــتری نســبت به شــهریور سال گذشتهدارند. ■ منطقه5پیشر­و از میــان مناطــق 22 گانه شــهر تهــران، در شــهریورما­ه منطقه 5 بــا 15.4 درصد کل معامالت رکوردار بیشــترین فروش واحد مسکونی است. مناطق 2 و 10 در رتبههای بعــدی بیشــترین تعــداد معامــالت قرار دارنــد. در واقــع 10 منطقــه ‪7، 4، 01، 2، 5،‬ ‪11 1، 8، 41،‬ و ‪72.2 3،‬ درصد کل معامالت مسکن پایتخت را در اختیار دارند. ■ یکو91 رکورددار در میان مناطق22 گانه شهر تهران قیمت معامله یک متر آپارتمان در منطقه یک معادل 25 میلیون تومــان و همین متراژ آپارتماندر­منطقه91معا­دل6.5میلیون تومان اســت که به این ترتیب گرانترین و ارزانترین مناطق شهر تهران در معامالت مسکن به منطقه یک و91 تعلق میگیرد. ■ پرطرفدارها آنطــور کــه گــزارش بانــک مرکــزی نشــان میدهد واحدهای با قیمت5.7 تا9 میلیون تومــان برای هر متــر مربــع 11.8 درصد کل معامالت را به خود اختصــاص دادهاند. در ایــن ماه، توزیع حجم معامــالت بهگونهای بــوده اســت کــه 56.1 درصــد واحدهــای مسکونیباقی­متیکمترازم­توسطقیمتهر متر مربع واحد مســکونی شهر تهران(6.21 میلیونتوما­ن)معاملهشدها­ند. ■ کوچکهایباز­ار همچنین واحدهای مســکونی 50 تــا 60 متر معــادل 15.7 درصد ســهم درکل معامالت مســکن شــهر تهران در مــاه شــهریور را دارد. همچنیــن واحدهایی که میانگین کل قیمت آنــان 300 تــا 400.5 میلیــون تومان بــوده در ماه شهریور بیشترین متقاضی را برای خرید داشــته است. سهم واحدهایی با قیمت 300 تــا 400.5 میلیــون تومان حــدود 15.6 درصد کل معامالت را به خود اختصاص داده است. ■ اوضاع6ماهه بانکمرکزیه­مچنینآمارم­سکنمربوط به 6 ماهه ابتدایی امســال را منتشــر کرده اســت که بر اســاس آن تعــداد معامالت مســکن در 6 مــاه ابتدایی امســال معادل 32.4 هــزار واحد مســکونی اســت. به این ترتیب تعــداد معامالت 6 ماهه مســکن نســبت به مدت مشــابه ســال قبل 56.7 درصد کاهش را نشان میدهد. همچنین میانگین قیمت 6 ماهه مســکن در شــهر تهران معادل 12.7 میلیون تومان اســت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 88.4 درصد افزایش را نشان میدهد. ■ افزایشاجار­هبها بررسی شــاخص کرایه مســکن اجاری در شــهر تهــران و در کل مناطــق شــهری در شهریورماه سالجاری حاکی از رشد اجاره بها اســت که این رشــد بــه ترتیب معادل 31.4 و 29.8 درصد نســبت به ماه مشابه سال قبل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.