نزولدوباره­قیمتها

Iran Newspaper - - News - محمود جهانی تحلیلگر اقتصاد مسکن

جهش قیمت مسکن در یک سال اخیر جهشی استثنایی و تاریخی بود و ابعاد دوره جدید جهش قیمت مسکن از ادوار پیشین بزرگتر بود. جهش بیسابقه قیمت مسکن ناشی از افزایش نقدینگی بود که اثر خود را در بازارهای موازی مانند ارز و سکه گذاشت و طبیعی بود که اثر افزایش نقدینگی به بازار مسکن هم سرایت کند. طبیعی است که بعد از جهش قیمت باید در انتظار متعادل شدن قیمتها و کاهش تب جهش باشــیم. دلیل اصلی افت قیمت مسکن بهخاطر رشد بازار بورس و رفتن نقدینگی از بازارهای دیگر به بازار مسکن است. نقدینگی در حال حاضر تا حدودی از بازارهای دیگر خارج و وارد بازار بورس شــده اســت. به همین دلیل میانگین قیمت مسکن بهدنبال کاهش قابل توجه معامالت و رکود، تعدیل شده است. انتظار کاهش بیشتر قیمت مسکن در ماههای آینده را شرایط سیاسی تعییــن میکنــد. البته با توجه به اینکه انتظارات تورمی در بازارهای مختلف کاهش یافته اســت در بازار مســکن نیز با کاهش انتظارات تورمی در نیمه دوم سال کاهش دوباره قیمتها اتفاق میافتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.