زوایای پنهان تاریخ باستان

Iran Newspaper - - News - سایر محمدی خبرنگار

«تبارشناســ­ـــــی فرمـــانرو­اییهــــــ­ای قفقــاز در دوران باســتان» نخســتین کتابیســت کــه نویســنده آن بــه تبــار مــادی و معنــوی فرمانروایـ­ـان فرمانروایی­هــای قفقــاز در یــک بــازه زمانــی بلندمــدت (ده ســده) میپــردازد و بــه بررســی اوضــاع سیاســی و فرهنگی فرمانروایی­های قفقــاز در دوران باســتان توجــه میکنــد. علــی علیبابایــ­ی درمنــی، مؤلــف ایــن اثــر، دانشــجوی رشــته تاریــخ ایــران باســتان کــه پایاننامه خــود در مقطــع کارشناســی ارشــد دانشــگاه تهران را به بررسی جایگاه قومهــای قفقاز در روابط میان ایران ساســانی و روم اختصاص داده بود، در دوره دکتــرا نیــز بــه پژوهــش در زمینه تاریخ قفقاز در دوران باســتان ادامه داده و به بررســی تبار سیاســی و فرهنگــی فرمانروایـ­ـان قفقــاز در ایــن دوران پرداختــه تا از این مســیر جایــگاه تاریخــی ایــران را در قفقــاز نشــان دهد. نویســنده هــدف خود از این پژوهش را دستیابی به یک نگاه جامــع دربــاره ایــن مقطــع از تاریخ باســتان میدانــد. ایــن کتــاب که در هشت فصل تألیف و تدوین شده در برگیرنده بخش باســتانی تاریخ ســه کشور ارمنستان، گرجستان و آران در قفقاز است.

عالءالدین کارگردان: گای ریچی بازیگران: ویل اسمیت، مینا مسعود، نیومی اسکات، مروان کنزاری، نوید نگهبان، نسیم پدراد محصول: 2019

تبارشناسی فرمانروایی­های قفقاز در دوران باستان (هخامنشی، اشکانی، ساسانی) نویسنده: علی علی بابایی درمنی ناشر: هزار کرمان تاریخ انتشار: 1398

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.