ارزشهاینما­دینیکسیاست

Iran Newspaper - - News - وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی

در روز آغازیــن مــاه مهــر، در جلســه کمیتــه هماهنگی و نظــارت بر اجرای قانــون حمایت از حقــوق افراد دارای معلولیــت بــا حضــور معــاون اول رئیــس جمهــوری، نماینــدگا­ن افــراد دارای معلولیــت پیشــنهاد دادنــد که منابــع حاصــل از قطــع یارانــه نقدی اقشار پردرآمد برای اجرای این قانون صرف شــود که مــورد اســتقبال آقای جهانگیــری و اینجانــب قــرار گرفــت؛ قبــالً هــم در دســتورالع­مل ایــن را پیشنهاد داده بودم. چرا این پیشنهاد میتواند مهم باشد؟ جوامــع جدید که با چالشهــا و انواع نیروها و مسائل گریز از مرکز و عوامل تضعیفکننده همبســتگی اجتماعی مواجــه هســتند، ایــن نیــاز بــه طــور اساســی وجــود دارد کــه بــرای تحقق اهــداف مــورد قبول و ایجــاد معانی و نمادهای مشــترک که مبنای انسجام اجتماعــی هســتند و مواجهــه بــا نیروهای واگرا و مروج نفع شــخصی، بتــوان بســیج اجتماعــی و همگرایی ایجاد کــرد. مهــم نیســت که ایــن اهــداف چقدر بــزرگ باشــند و لزوماً بتواننــد زندگی همه مردم را دگرگون کنند، بلکه مهم این است کــه ما بتوانیــم هدفی را پیــش بگذاریم که جامعه بتواند حول آن متفقالقول شــده و حرکت کند. مثالً در اجتماع شــیعیان، ایام محــرم و عاشــورا یکی از این نمادها اســت که طی قرنها مبنای همبستگی اجتماعی بوده و میتوانــد افراد را با تمامی تکثرها و تضادهای احتمالــی در منافع و دیدگاهها، حول یک امر مشــخص همگرا و همراســتا کند. در شــرایط اقتصــادی امــروز جامعــه، تردیــدی نیســت کــه بخــش وســیعی از مردم عزیزمان با دشــواریها­یی در تأمین معیشــت خــود مواجه هســتند. امــا آمار و ارقــام ارائهشــده توســط مراکــز و نهادهای رســمی نشــانگر تفاوت فاحشــی در درآمد و هزینههــای دهکهــای مختلــف جامعه اســت. ایــن واقعیــت کــه ســطح زندگــی و برخــوردار­ی افــراد جامعه بســیار متفاوت اســت، واقعیتی ملموس بــرای مردم هم هســت. در چنیــن شــرایطی توزیــع یارانــه نقــدی بــه طــور برابــر میــان تمــام افــراد جامعــه، برخــالف شــکل برابرنمایا­نــه، نمــادی واقعــی از تبعیــض و بیعدالتــی اســت؛ چــرا کــه ایــن یارانــه بــرای اقشــار برخــوردار، تأثیــری نزدیــک بــه صفــر در معیشــت دارد، اما برای اقشــار آسیبپذیر بســیار حیاتی و مهم اســت. بدیــن ترتیب پرداخــت غیرهدفمند آن بــه تمامی افراد قابــل توجیه نبــوده و نیســت. اکنون دولت بــر اســاس تشــخیص نماینــدگا­ن محتــرم مجلس شــورای اســالمی که موکالن مردم محســوب میشــوند، مکلف به قطع یارانه بخشهایی از جامعه شده است. در چنین شــرایطی طبیعــی اســت که بههــر ترتیب، بخشهایــی از جامعــه کــه بــه دریافــت یارانــه نقدی عادت کــرده و آن را حق خود میپندارنــ­د، ولو اینکه برخــوردار بوده و به این یارانه نیاز نداشــته باشند، ممکن است نســبت به این روند ابــراز نارضایتــی کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.