جمع آوری دادهها پیش از اجرا

نسخه مالزیایی پرداخت یارانه

Iran Newspaper - - News - مترجم

برنامــه اصــالح یارانــه در مالــزی در حقیقــت واکنــش دولــت بــه کاهــش بودجــه و افزایــش بدهیهــای دولــت بــود. ایــن طــرح موافقــان و مخالفــان بســیاری داشــت. موافقان این طرح بر این موضوع تأکیــد میکردند که یارانه ســوخت و شــکر نه تنها به اقشار مرفه بیش از اقشــار ضعیف کمــک میکند که موجــب افزایش شــکاف طبقاتی و فاصله میان غنی و فقیر نیز میشــود. مخالفــان نیــز بــر ایــن بــاور بودنــد که اجــرای ایــن اصالحــات ابتــدا نیازمند اصــالح در ســاختار تصمیمگیــر­ی و پیشزمینهها­یــی ماننــد ارتقــا و بهبود خطوط و وســایل حمل و نقل عمومی است چراکه این اصالحات انجام نشده و پیشزمینهها نیز مهیا نیستند، این برنامه اصــالح یارانهها نه تنها بــه بهبود وضعیت اقشار با درآمد پایین کمکی نمیکند که حتی میتوانــد موجب بدتر شــدن وضعیت آنها نیز شود. در ســپتامبر 31۰۲، نخســتوزیر مالــزی؛ نجیب رزاق، اعالم کرد که از این پس قیمت بنزیــن حــدود ۰۲ درصــد افزایــش خواهــد داشت. همزمان با افزایش قیمت سوخت، یارانه شــکر هم حذف شد و قیمت شکر نیز افزایش داشــت. دولت مالزی اعالم کرد که یارانه بر ســوخت و شــکر برداشته میشود و در عوض یارانه نقدی به اقشار پایین جامعه پرداخت میشــود. همچنین باقیمانده آن صرف انجــام پروژههای عمرانی و خدماتی خواهد شد. اهداف و دســتاورده­ای برنامه اصالح یارانه بنزین و شــکر در مالزی را میتــوان در موارد زیر ارائه کرد: اجــرای تدریجــی اصــالح یارانههــا میتوانــد موجــب کاهــش فشــار سیاسی شــود. در سال ۴1۰۲ که دولت شروع به اجرای برنامه اصالح یارانه کرد در همین راســتا یــک مکانیســم تنظیــم خودجــوش را بــرای تثبیــت تعرفــه برق در کنــار کاهش یارانه گاز و بنزین اجرا کرد. پس از این تاریخ قیمــت بنزیــن شــناور شــد. ایــن مکانیســم همچنان در مالــزی با تغییرات و تعدیالتی اجرا میشــود و با گذشــت چند ســال از آن و با وجود اصالحات و تغییرات، این مکانیسم جــا افتــاده و پاســخگوی نیازهــای مردمــی اســت. نظرســنجیه­ا و مطالعــات مختلف میــان ایــن ســالها نشــان میدهند کــه این مکانیسم موجب کاهش فشارها و تنشهای سیاســی بــر دولت شــده زیــرا در میانمدت و بلندمــدت اجــرای ایــن برنامــه بــه بهبود وضعیت اقشار با درآمد پایین جامعه کمک کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.