تلویزیوناز­بچههاعقبما­ندهاست

Iran Newspaper - - News - غالمرضا آزادی تهیهکننده «دره شاپرکها»

صداوسیما در حق بچههــای ایرانــی کوتاهــی کــرده اســت. ســینما تــا جایــی که توانســت به بچهها پرداخت و فیلمهــای زیــادی ســاخته شــد کــه بچههــا هنــوز آن فیلمها را به یــاد دارند. خیلی از متخصصان این حوزه در سینما فعالیت میکردنــد در صورتــی کــه تلویزیــون بــا آن امکانــات و گســتردگی خیلــی راحــت میتوانســت بچههــا را ســرگرم کنــد اما از جایی به بعد کاری انجام نشــد. بچههای آن روزهــا هنــوز از بعضــی برنامههــا­ی کودکــی کــه در دهــه 60 ســاخته شــد یــاد میکننــد. در صورتــی کــه تلویزیــون از دستاندرکار­ان آنها بعدها استفاده نکرد. افــراد شــاغل در تلویزیــون تــالش زیادی در ایــن زمینه انجــام دادند اما بســیاری از مدیران مســئول نساختن و پخش نکردن و اجــازه نــدادن بودند. همســر من، فریال بهزاد، بزرگترین فعالیتش در سینما بود و فیلمهایی مانند کاکلی و دره شــاپرکها را ســاخت که من تهیهکنندها­ش بودم در صورتــی کــه در تلویزیون میتوانســت کار کند. تلویزیون در واقع مقصد اساسی بود. االن عصــر کامپیوتر اســت. بچههــای این زمانــه حتــی بــا بچههــای 2 ســال پیــش متفاوتنــد امــا تلویزیــون هنــوز احســاس میکنــد بــرای بچههــای دهــه 60 فیلم و برنامه میســازد و اصالً به جلــو نمیرود. تلویزیون بایــد تکانی به خــودش بدهد و از ایــن همه انرژی و نیرو که دارد اســتفاده کند. نیروهایی که االن نمیگذارد کار کنند. ســلیقه تلویزیون باید عوض شــود. وقتی ســالها میگذرد، بچهها عوض میشوند ولــی رؤســای تلویزیون کهنهترًمیشــوند و بــا همــان عقایــدی کــه قبــال تصمیــم میگرفتند ســریالی ساخته شــود یا نشود االن هــم میخواهنــد تصمیــم بگیرنــد. اینها پــس میروند و بچهها جلو میروند. ایــن خطــر بزرگی اســت. به همیــن دلیل االن برنامههــا­ی کودک پر شــده از افرادی کــه فقط جلــوی دوربیــن به اصطــالح ادا درمیآورند و خانوادهها را دورشــان جمع میکننــد؛ اما نه بچههــا را میفهمند و نه بچههاآنهار­امیفهمند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.