فناورانه در مراسم خاکسپاری خود شرکت کنید!

اطالعات موجود در مغز ما می تواند روی رایانه کپی شود به حیات ادامه دهد و ارتباطی به این جسم میرا ندارد

Iran Newspaper - - News - میثم لطفی خبرنگار

برخی کارشناســا­ن بر ایــن باورند که در آینــده ای نــه چنــدان دور مــا تــوان آن را خواهیــم داشــت کــه مغزهایمــا­ن را بــا تمام محتویــات موجــود در آن روی رایانههــا کپی کنیم تا کلیه اطالعات آن برای همیشــه ذخیره شــود. ولــی «یان پیرســون» ، دانشــمند پیشــرو در علوم، نظــر متفاوتــی دارد. او چنــد روز قبــل برای نخســتین بار این نظریه را مطرح کــرد کــه در ســال 2050 میــالدی تقریباً همه آنچــه که در ذهن ما ذخیره شــده اســت بــه رایانهها انتقــال مییابد تا هر زمان که گوشت و استخوانهای ما پس از مــرگ از بیــن رفــت، مغــز همچنان بــه حیــات خــود ادامــه دهد. پیرســون بــر اســاس اســتدالله­ای جدیــد خــود اینگونه توضیح داده اســت که در آینده نزدیــک رایانههــا بــه مغــز مــا متصــل میشــوند و به جــای کپــی از محتویات آن، بهصورت مســتقیم هرچــه را که در مغــز ما پــردازش میشــود بــه حافظه خود انتقال میدهند تا پس از مرگ ما از آنها استفاده کنند.

گفتنــی اســت پیرســون کــه از او بهعنــوان معروفتریــ­ن آیندهشــنا­س جهــان یــاد میشــود ایــن هفتــه روی وبالگ خود نوشــت: «باالخــره یک روز بدن من و شما میمیرد و همراه با این اتفاق مغز شما از فعالیت بازمیایستد. ولی مشــکل بزرگی در این زمینه وجود نــدارد. زیــرا 99 درصــد ذهــن شــما همچنان بخوبی کار میکند و بواســطه فناوریهــا­ی جدیــد مبتنــی بــر فضای پــردازش ابری، مغز شــما پس از مرگ هم میتواند به فعالیتهای خود ادامه دهد». با نظریه پیرسون، در سال 2050 میالدی زمانی که بدن انســان میمیرد و مغــز او بــه شــکل رایانهای بــه حیات خود ادامه میدهد، انســان میتواند در بدن روبات در مراســم خاکسپاری خود شرکت کند. ■ حیات ابدی فناورانه

اگــر هماکنــون کــه ایــن گــزارش را میخوانید ســن شــما کمتر از 40 ســال اســت، ایــن شــانس بــرای شــما وجود خواهد داشت تا به کمک فناوریهایی کــه در آینــده نزدیــک روی کار میآیند در مراســم خاکســپاری خــود شــرکت کنید. این فناوریها به گونهای توســعه یافتهانــد کــه کمــک میکنند یــک کپی از مغز انســان با تمــام محتویات آن به سیســتم رایانهای منتقل شــود و سپس این رایانه هوشــمند پردازش اطالعات مغز را به شیوهای که تاکنون دنبال شده است، ادامه دهد.

پیرســون در این خصوص میگوید: زمانــی که بدن انســان میمیــرد و مغز او بــه فعالیــت خــود خاتمــه میدهد، سیســتم جدیــد ایــن امــکان را فراهــم میکنــد تــا مغز به شــیوهای کــه تاکنون دنبال کرده اســت به حیــات خود ادامه دهد. پیرســون این تصــور را دارد که اگر افــراد دادههــای کافــی را در مغــز خود ذخیــره کنند، پس از اقدامات الزم مغز به یک دستگاه اندرویدی ساده متصل میشــود و ســپس بــدن یــک روبــات فعالیتهــا­ی مــورد نظــر را شــبیه بــه زمانی که در بدن انسان بود دنبال کند.

ایــن مســأله در اصــل به ایــن معنی خواهــد بود که شــخص هرگز نمیمیرد و فقــط عمــر بــدن او پایــان مییابــد. افــراد بــا این فنــاوی قــادر خواهنــد بود در تشــییع جنازه خود شــرکت کنند تا با خداحافظــی از بدن قدیمــی، زندگی را به شیوه گذشــته در بدن روباتیک ادامه دهند.

پیرســون و همکارانــش بــرای آنکــه پــروژه جدیــد خــود را به بهترین شــکل ادامه دهند، تالش میکنند روباتهای مورد نظر را با شکل ظاهری کامالً شبیه به افــراد مورد نظری که مغــز آنها کپی شده اســت طراحی کند. در حال حاضر چهرههای بســیار واقعی شبیه انسان از جنس ســیلیکون تولید میشود که قرار است نســل آینده روباتهای انساننما هم به همین شکل ساخته شوند.

پیرســون ادعا میکند کــه فرد پس از مرگ جسمانی با همان طرز فکر، رفتار، احساســات و شــخصیت در بدن روبات به زندگی خــود ادامه میدهد و به مرور زمــان بــدن او تغییــر حالــت میدهد تا واقعیتــر به نظر برســد و به این شــکل هرگز به عمر خود پایان نمیدهد.

او در این خصوص گفت: «شما پس از مــرگ بــا یــک بــدن جوانتر و بــهروز شــدهتر به حیات خود ادامه میدهید و با این بدن جدید در مراسم خاکسپاری خود شرکت میکنید». ■ زندگی فناورانه پس از مرگ

ایــن نخســتین بــاری نیســت کــه پیرســون چنین ادعای عجیبــی را برای حیــات ابدی انســانها مطــرح میکند. چنــدی پیــش او روشهــای مختلفی را برای به تعویق انداختن مرگ و افزایش چنــد برابری طــول عمر انســان مطرح کــرده بــود. در ایــن روشهــا همچنیــن تئوریهایــ­ی برای تجدید قســمتهای مختلــف بــدن انســان مبتنــی بــر علم ژنتیــک مطرح شــده بــود تــا در نهایت حیات مغز بــه کمک رایانــه و روباتها ممکــن شــود و زندگــی مجــازی پس از زندگی حقیقی ادامه یابد.

پیرســون در تازهتریــن تئــوری خــود توضیــح داد کــه همــه بــه انــدازه کافی خوششــانس نیســتند تا بتواننــد برای همیشه در بدن یک روبات زندگی کنند. او گفــت: «ممکــن اســت افــراد مجبــور شــوند تــا ســال 2060 یا پــس از آن صبر کنند تا قیمت این دستگاههای هوشمند اندرویدی کاهش یابد و آنها هم بتوانند یــک دســتگاه از ایــن روباتهــا را بــرای خود خریــداری کنند. این مســأله به آن معنی است که در مرحله نخست فقط ثروتمندان میتوانند بــه کمک فناوری جدید حیات ابدی داشته باشند».

با وجود این اگر شرایط مالی مناسبی نداشــته باشــید تــا یــک بــدن روباتیک اندرویــدی را خریــداری کنید، میتوانید بــرای دوره زمانــی مشــخص یکــی از ایــن روباتهــا را اجاره کنید تــا بهعنوان مثــال در مراســم خاکســپاری، ســالگرد ازدواج، جشــن تولد اطرافیان، مراســم فارغالتحصی­لــی فرزنــدان ...و حضــور داشته باشند.

در ایــن میــان ســؤاالت فراوانــی در مــورد چگونگی ذخیــره محتویات مغز انســان روی رایانــه و مراقبــت از ایــن اطالعات مطرح شده است.

پیرســون در رابطــه بــا نحــوه ذخیره محتویات مغز روی سرورهای هوشمند و اتصــال آن بــه ســرور شــرکتهای بــزرگ نظیــر فیس بــوک، اپــل، گوگل و مایکروسافت هم توضیح داد. او در این خصــوص گفــت: «شــرکتهای بــزرگ کــه از طریــق اپلیکیشــن­های مختلف و شــبکههای اجتماعی اطالعات کاربران را بهصــورت لحظه به لحظــه در اختیار میگیرنــد، میتوانند به مــا کمک کنند تا جامعتر و دقیقتر تفکر، شــخصیت و نوع رفتار افراد را بررسی کنیم».

پیرســون هماکنــون روشهــای مختلف را در فضای آزمایشگاهی مورد بررســی قرار میدهد تا بهترین حالت ممکــن را بــه کار بگیــرد. از جملــه این روشهــا میتــوان به تجدیــد و بازیابی قسمتهایی از بدن به کمک مهندسی ژنتیــک، مهاجــرت بــه بدنهــای اندرویدی، سادهسازی مغز روی رایانه، ادامــه حیــات مجــازی ...و اشــاره کــرد. البته در این زمینــه نگرانیهای فراوان در مــورد شــرکتهایی وجــود دارد کــه محتوای مغز انســانها را کپی میکنند و میتواننــد آنها را به فروش برســانند. همچنیــن ایــن امــکان وجــود دارد کــه شــرکتهای مذکــور مغــز افــراد را در قالــب یــک ذهن کارگــر مورد اســتفاده قــرار دهنــد تا فــرد به یک بــرده تبدیل شــود و با این توضیحات میتوان گفت تئــوری مذکور نــکات منفــی فراوانی را هــم در خود جا داده اســت کــه باید به آنها توجه شود.

الزم بــه ذکــر اســت در ســال 2007 میالدی بنیاد ملی علوم ایاالت متحده جایــزه 500 هــزار دالری خــود را بــه دو دانشگاه که طرح «جاودانگی مجازی» را مطرح کرده بودند، اهدا کرد. در کشور روسیه نیز طرح «ابتکار »2045 از سوی یــک کارآفریــن روســی بهنــام «دمیتی ایتسکوف» ارائه شــده است. این طرح کــه در یک ســازمان غیرانتفاعی دنبال میشــود بر ایجــاد فناوریهایـ­ـی تأکید دارد کــه امــکان انتقال شــخصیت یک فــرد بــه یــک حامــل غیربیولوژی­کــی پیشــرفته را فراهــم میکنــد و زندگی تا حد جاودانگــی را برای همگان ممکن میســازد. به هر حــال، باید دیــد کدام یــک از ایــن طرحهــا در آینــده نزدیک میتواننــد امــکان زندگــی جاودانــه را برای انسانها به ارمغان آورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.