ضریب نفوذ تلفن همراه به113 درصد رسید

Iran Newspaper - - News -

بر مبنای آخرین آمار رگوالتوری ۳9 میلیــون و ۶۳ هزار و ۴۸۵ سیمکارت در کشور فعال است و ضریب نفوذ موبایل ۴۳.۳۱۱ درصد برآورد میشود. به گزارش «ایران»، ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آخرین وضعیت نفــوذ تلفن همراه در کشــور را بر مبنای تعداد مشــترکان، ضریب نفوذ بــه ازای هر 00۱نفر و پوشــش جادههای اصلی، فرعی و ریلی تا پایان خرداد ماه امســال منتشر کرد. این آمار نشــان میدهد که ۳9 میلیون و ۶۳ هزار و ۴۸۵ ســیمکارت در کشــور فعال است و ضریب نفوذ موبایل۴۳.۳۱۱ درصد برآورد میشود. این در حالی است که تا پایان ســال ۶9 این آمار حاکی از وجود ۸۸میلیون ســیمکارت فعال در کشــور، بوده اســت. بررســیها نشــان میدهد که ۵۶.۶۸ درصد جادههای اصلی، فرعی و ریلی تحت پوشش موبایل هستند. رشد صعودی افزایش موبایل طی ۵سال اخیر در این آمار قابل مشاهده است به نحوی که ضریب نفوذ موبایل در سال 92 حدود 2۸ درصد بوده و در سال ۵9، حدود ۴0۱ درصد و در سال ۶9 حدود 0۱۱ درصد اعالم شــده است. این مسأله نشــان میدهد که تقاضای موبایل در کشــور اشباع نشده و همچنان با شیب مثبت در حرکت است. این در حالی است که آمارهای رگوالتوری از شــیب نزولی رشــد تلفن ثابت در کشــور حکایت دارد. به نحوی که ضریب نفوذ تلفن ثابت 79.۵۳ درصد تا پایان خرداد ماه ۸9 اعالم شده است. اما ضریب نفوذ تلفــن ثابت در ســال۶9 حــدود 27.۸۳ درصد بوده اســت. در همین حال در ســال ۶9 بیــش از 0۳میلیــون و ۴۴9 هزار خط تلفن ثابت در کشــور دایر بود که هماکنون بــا کاهش تقاضای اســتفاده از تلفن ثابت این رقم به 29 میلیــون و 22۵ هزار خط مشغول به کار رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.