مجازات ناپدری کودک آزار

Iran Newspaper - - News -

گروه حوادث/ ناپدری شــرور که به اتهام آزار دختر 11 ســاله همسرش محاکمــه شــده بــود بــه ۹۹ضربــه شــالق و دو سال اقامت اجباری در یکــی از شهرســتانه­ای دورافتــاد­ه محکوم شــد. بــه گــزارش خبرنگار حوادث«ایــران»، یک ماه پیش زن جوانــی عصبانی و وحشــت زده به اداره پلیــس مراجعه کــرد و از آزار دختر 11 ســالهاش به دست همسر دوم خود خبر داد.

وی گفــت: مــدت یــک ســال و نیــم اســت کــه بــا همســر دومــم بهنــام محســن ازدواج کــرده ام. او ســر کار نمــیرود و مــرد بدخلقــی اســت، امــا مــن همــه ســختیهای زندگــی را تحمــل کــردهام و همراه دختــرم مهســا در خانــه محســن زندگــی میکنیــم. مدتــی بــود کــه متوجه شــدم دخترم به افســردگی مبتــال شــده اســت. وقتــی بــا او صحبــت کــردم، اعترافــات تلخــی کــرد و گفــت کــه محســن در غیاب مــن او را آزار داده اســت. به دنبال شــکایت ایــن زن، دختــر نوجــوان بــه پزشــکی قانونــی معرفــی شــد. وقتــی کارشناســا­ن پزشــکی قانونی در گزارشــی اعــالم کردنــد مهســا مورد آزار قرار گرفته است، محسن بازداشــت شــد و جــرم ســیاهش را گردن گرفت.

باالخــره پدرخوانــد­ه شــیطان صفــت در شــعبه یازدهــم دادگاه کیفــری اســتان تهــران پــای میــز محاکمه ایستاد.

در ابتــدای جلســه زن جــوان در جایــگاه ویــژه ایســتاد و در تشــریح جزئیــات زندگــی اش گفــت: چنــد ســال قبل بــه خاطــر اعتیاد همســر اولــم از او جــدا شــدم و سرپرســتی مهســا را به عهده گرفتم. یک ســال و نیم قبل شــوهرخواه­رم، محســن را کــه در یــک آژانــس کار میکرد به مــن معرفی کرد و ما بــا هم ازدواج کردیم. محسن از همسر اولش یک پســر ۵1 ســاله و یــک دختر ۴ ســاله دارد کــه بــا همســر اولــش زندگــی میکنند.

وی ادامــه داد: مدتــی پیــش متوجــه رفتارهــای عجیــب دخترم شــدم. او دیگــر حاضــر نبــود حتــی برای لحظهای با پدرخواندها­ش در خانه تنها بماند. وقتی با او صحبت کردم، به من گفت چند بار شوهرم در غیــاب مــن او را آزار داده اســت. مهســا میگفت وقتی مــن به خرید یــا حمــام میرفتم محســن ســراغ او میرفتــه و بــا تهدیــد او را آزار میداده است.

وی در حالی که اشک میریخت، گفــت: ایــن ماجــرا تأثیــر بــدی بــر روحیــه دختــرم گذاشــته اســت و او دیگر قــادر نیســت به خوبــی درس بخوانــد، به افســردگی مبتال شــده و مدام گریه میکند.

آن قــدر روحیــه مهســا بد اســت که امروز نتوانســت در دادگاه حاضر شــود. مــن از طــرف او از ایــن مــرد شکایت دارم و برایش اشد مجازات میخواهم.

ســپس متهــم در جایــگاه ویــژه ایستاد و در حالی که جرمش را انکار میکرد، گفت: همسرم به دروغ مرا متهم کرده من کاری نکردهام.

امــا قضــات دادگاه پــس از شــور باتوجه به مدارکی که وجود داشــت متهــم را از اتهــام تجــاوز بــه عنــف تبرئــه کردنــد امــا بــه اتهــام عمــل منافــی عفت بــا دختــر خواندهاش او را بــه ۹۹ضربــه تازیانــه و دوســال تبعید به یکی از شهرستانهای دور محکوم کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.