زنان پیشاهنگ دموکراسی افغانستان

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پیچیده در هاله نگرانی های امنیتی از حمالت احتمالی طالبان برگزار شد

Iran Newspaper - - News -

بنفشــه غالمــی/ «در انتخابــات 2014 طالبــان انگشــتم را بهخاطــر شــرکت در انتخابــات قطــع کردنــد. امــا امروز بازهــم آمدهام تــا رأی دهــم». این را صفــیاهلل صافــی، در والیــت کنــر در شــرق افغانســتا­ن میگویــد. امــا نظر یــک شــهروند دیگــر افغانســتا­ن کــه در کابــل زندگــی میکنــد، متفــاوت اســت. او کــه نمیخواهد نامش فاش شــود، میگوید: «چرا بایــد رأی دهم، مگــر نامزدهــا در انتخابــات قبلــی به وعدههــای خــود عمل کردنــد؟» این اظهارنظرهـ­ـا که مشــتی نمونــه خروار هستند، بیانگر بخشــی از علل حضور کمرنــگ مــردم در انتخابات ریاســت جمهــوری افغانســتا­ن بــود کــه دیروز برگزار شد. انتخاباتی که رأی اولیهای 18 ساله شادمانه در آن شرکت کردند و مشــارکت زنــان خســته از وحشــت افراطیها نیز در آن چشمگیر بود.

بهگــزارش ســایت شــبکه خبــری «بیبیســی»، آنچه دیــروز در جریان انتخابات افغانستان توجه خبرنگاران را جلــب میکــرد، مشــارکت بــاالی زنــان در برخــی از والیات افغانســتا­ن بــود. والیاتــی کــه اتفاقــاً مــردم آنهــا بیش از دیگر والیات از خشــونتهای تروریســتی رنــج بردهانــد. پیــش از انتخابــات نیــز اعــام شــده بــود 30 درصــد از واجــدان شــرایط رأی دهــی کــه در انتخابــات ثبتنــام کردهانــد، زن هســتند. بنا براین گــزارش حضور زنان در ســه والیت دایکنــدی، بامیان و هــرات بیشــتر بــود. در جالآبــاد و ننگرهار که میزان حمات تروریســتی در آنهــا بســیار زیــاد اســت، نیــز زنان از اولیــن ســاعات انتخابــات بــه پــای صندوقهای رأی رفتند. رؤیا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان نیــز دیــروز حضــور پررنــگ زنــان در انتخابات را تأیید کرد. ■ پشت کردن به انتخابات

هرچنــد زنــان نقــش زیــادی در انتخابــات دیــروز داشــتند امــا فضــای کلی انتخابات شــور فضــای انتخاباتی ســال 2014 را نداشــت. پیشــتر اندکــی بیــش از 9 میلیــون نفــر بــرای شــرکت در انتخابــات ثبتنام کــرده بودند، اما گفته میشــود، بــا وجود تمدیــد زمان انتخابــات بــه مــدت 2 ســاعت، تنهــا نیمــی از آنــان پــای صندوقهــای رأی رفتنــد. به اعتقــاد ناظــران منطقهای، بیعاقگــی مــردم بــه مشــارکت در انتخابات علل مختلفی داشت. عامل اصلــی پایین آمــدن مشــارکت مردم، تهدیدهــای طالبــان بــود. بهگــزارش روزنامه افغانســتا­نی «هشــت صبح»، انتخابات دیروز در حالی برگزار شد که نه تنها رأی دهندگان که برگزارکنند­گان انتخابات و ناظــران خارجی آن نگران حمــات احتمالــی طالبــان بودنــد. طالبــان که از ماهها قبل مخالفت خود را با برپایی انتخابــات اعام کرده بود، روز جمعــه پیــش از انتخابات مردم را تهدید کرد تا از مشــارکت در انتخابات صرف نظر کنند. این گروه صبح دیروز بنــا بــر گــزارش روزنامــه افغانســتا­نی «هشت صبح»، با هدف تخریب روند انتخابات، اقدام به کار گذاشــتن بمب در پایههــای بــرق وارداتی افغانســتا­ن از کشورهای تاجیکســتا­ن، ترکمنستان و ایــران کــرد تــا بــه ایــن طریــق مانــع رونــد تکنولوژیــ­ک انتخابــات شــود. طالبان همچنین اقدام به انجام دهها عملیــات تروریســتی کــرد امــا شــمار تلفــات این حمــات به انگشــتان یک دست هم نرسید.

امــا جــدا از تهدیدهــای طالبــان، ســرخوردگی مــردم از فضــای ناامنی کشــور و ناتوانــی دولــت و ارتــش در تأمیــن امنیــت آنــان نیــز از عوامــل مؤثر در پایین آمدن میزان مشــارکت مردمــی بــود. نــا امنــیای کــه «کیــم ســنگوپتا» از تحلیلگــرا­ن روزنامــه انگلیســی «ایندیپندنـ­ـت» معتقــد اســت، عاملــی فراتــر از آنچــه کــه در داخل افغانســتا­ن میگــذرد، دارد. او میگویــد: «ریشــه ناامنیهــا­ی داخل افغانســتا­ن را بایــد در رقابتهــای منطقــهای جســتوجو کــرد. رقابــت بیــن قطــر بــا عربســتان ســعودی و امــارات کــه تاکنــون در لیبــی مشــهود بــود و ایــن کشــور چنــد پــاره از ســال 2012 بــه ایــن ســو را بــه آتش کشــیده بود، در افغانســتا­ن نیز باعث تشــدید ناامنیهــا شــده اســت.» بــه اعتقــاد «کیــم ســنگوپتا» یکــی از عللــی کــه دونالــد ترامپ ناگهان پایان مذاکرات صلح با طالبان را اعام کرد، مداخله عربســتان در پروژهای بــود که قطر در حال پیشبرد آن بود. ■ نواقص انتخابات

بــا ایــن حال حتــی آنها کــه به پای صندوقهــای رأی رفتند، راضی از آن بازنگشــتن­د. آنان دیــروز در حالی پای صندوقهــای آرا رفتند که کمیســیون انتخابــات افغانســتا­ن وعــده داده بــود، این انتخابات شــفاف باشــد و با اســتفاده از تکنولــوژی روز از تقلــب در انتخابــات جلوگیــری شــود. امــا تکنولوژی آن طور که مردم انتظار آن را داشتند، به یاری انتخابات نیامد.

بهگــزارش ســایت شــبکه خبــری «بیبیسی»، در برخی حوزهها مردمی بودنــد که ادعا میکردنــد، درانتخابات ثبتنام کــرده بودند، اما برگهای بهنام آنها وجود نداشــت که ناشی از درست کار نکــردن دســتگاهها­ی بیومتریــک بــود. ایــن دســتگاهها ضمــن ثبــت انگشــتنگا­ری رأی دهنــدگان، عکــس وی و تصویــر شناســنامه­اش را ثبــت میکردند، تا مانع رأی دهی دوباره فرد رأی دهنــده شــوند. در پــی بــاال گرفتن اعتراضهــا در ایــن خصــوص موالنــا عبــداهلل، عضــو کمیســیون انتخابــات افغانســتا­ن خبــر داد حتــی کســانی که نامشــان ثبــت نشــده، میتواننــد رأی خود را به صندوق اندازند. ■ نامزدها که بودند

از 13 کاندیدای انتخابات ریاســت جمهــوری افغانســتا­ن 4 نفــر پیــش از آغــاز انتخابــات انصــراف خــود از کاندیداتــ­وری را اعــام کردنــد تــا انتخابــات بــه طور رســمی بیــن 9 نفر برگــزار شــود. محمــد اشــرف غنــی، رئیسجمهوری افغانستان و عبداهلل عبــداهلل، معــاون او دو کاندیــدای اصلــی انتخابــات بودند. اشــرف غنی هنگام انداختن رأی خود به صندوق، نیروهای امنیتی در کشــورش را ستود و از رونــد انتخابــات ابــراز خرســندی کرد و هــر گونه تقلــب را خاف قانون خوانــد. عبداهلل عبداهلل نیــز از امنیت ســخن گفــت. امــا بــه جــای ســتایش نیروهای امنیتی به طالبان هشدار داد و گفت: «تهدید مردم بیگناه به شما قدرت نمیدهــد.» گلبدین حکمتیار، ســومین کاندیدایــ­ی کــه پیشــاپیش ســایر کاندیداهــ­ا قــرار داشــت نیــز بــا بلوایــی که بر ســر ثبت نشــدن نامش توســط دســتگاهها­ی بیومتریک به راه انداخــت، بخشــی از خبرهــای صبــح دیروز را به خود اختصاص داده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.